• Forside
  • Kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap 2020

Kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap 2020

Hustadvika kommune har mottatt kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap for 2020. Dette ble vedtatt i kontrollutvalgsmøte 23.04.2021.

​Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2020 – Hustadvika kommune

Kontrollutvalget har i møte den 23.04.2021 behandlet: - Årsregnskapet 2020 for Hustadvika kommune som er avgitt av kommunedirektør den 22.02.2021. - Årsberetningen 2020 for Hustadvika kommune som er avgitt av kommunedirektør den 09.04.2021. - Revisjonsberetningen, datert 07.04.2021. - Rapport fra revisors årsoppgjørsrevisjon, datert 07.04.2021. Revisor har i revisjonsberetningen ikke gitt bemerkninger til årsregnskapet eller årsberetningen. Kommunen har i 2020 et netto driftsresultat på kr 3 445 844.

Årsregnskapet mangler notehenvisninger. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren legge inn notehenvisninger i årsregnskapet. Med bakgrunn i kontrollutvalgets grunnlagsdokument og økonomiske analyser, vil kontrollutvalget peke på at dagens driftsnivå er for høyt til å ivareta den økonomiske handleevnen over tid.

Kontrollutvalget mener at årsberetningen i det alt vesentlige etterkommer og beskriver det kommuneloven forutsetter i § 14-7.

Ut over det som er nevnt i denne uttalelsen, og det som går frem av saksframlegget med vedlegg til kontrollutvalget, har ikke kontrollutvalget merknader til Hustadvika kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020.

Med bakgrunn i kontrollutvalgets kontrollaktiviteter rettet mot økonomiforvaltningen, revisjonsberetningen, rapport fra årsoppgjørsrevisjonen og etter en samlet vurdering, anbefaler kontrollutvalget at årsregnskapet og årsberetningen for 2020 blir godkjent slik det foreligger.