Rammeområdene

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,4 mill. kroner. En andel av dette skyldes pandemien. Avviksrapportene fra enhetene viser at noe av merforbruket skyldes pandemien, men samtidig slik at vår kommune har vært heldig og sluppet unna de virkelig store utgiftene. Det skyldes lavt smittetrykk i vårt område.

Det som har slått ut på økonomien og rammene i 2020 er at det er kommet mange nye tiltak som har krevd store ressurser. Mye av dette er igjen refundert gjennom ulike ordninger, bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere. Dette er søkt å bli tatt hensyn til gjennom de tertialvise justeringer av budsjettet.

Reduksjon arbeidsgiveravgift i 2020 i en termin med 4 % har slått direkte inn som reduserte utgifter på rammeområdene. Dette er et engangstilfelle og kom som direkte følge av pandemien.

Per 30.04.2020 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 30,8 mill. kroner. Per 31.08.2020 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 15,5 mill. kroner. Høyere forventede inntekter og tilskudd i samme periode reduserte merforbruket til 9,2 millioner kroner. Ved rapportering 31.10.2020 viste prognosen et forventet merforbruk på 9,9 mill. kroner på rammeområdene. De siste månedene har situasjonen bedret seg litt og nå i årsavslutningen er det endelige resultatet som vist under på 8,4 mill. kroner.

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2020. Kommunedirektæren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 885,3 mill. kroner i 2020.

Rammeområder 2020 - med avvik i forhold til budsjett

Avvik rammeområdene

Avvik rammeområdene
Regnskap 2020 Rev. Budsjett 2020 Oppr.budsjet 2020 Avvik
Politisk styring 6 819 5 922 6 009 897
Kommunedirektør 38 342 41 514 40 961 -3 172
Samfunnsutvikling 32 694 31 157 31 781 1 537
Familiens hus 76 570 78 299 76 773 -1 729
Oppvekst felles 108 236 104 098 100 624 4 138
Kommunale barnehager 56 684 56 047 55 326 637
Skoler 178 026 176 877 180 140 1 149
Helse og velferd - felles 30 811 31 236 29 211 -425
Forebygging, helse og rehabilitering 30 302 26 769 27 402 3 533
Hjemmebaserte tjenester 47 425 47 937 37 197 -512
Institusjoner og omsorgsleiligeter 114 735 115 941 117 148 -1 206
Bofelleskap 101 194 100 797 103 182 397
NAV 14 457 15 651 16 021 -1 194
Kommunalteknikk -5 151 -5 062 -5 182 -89
Bygg og eiendom 35 982 33 724 32 945 2 258
Plan og byggesak 4 648 4 475 4 069 173
Brann og beredskap 11 297 8 235 8 430 3 062
Landbruk og miljø 2 267 3 264 3 341 -997
SUM 885 337 876 881 865 378 8 456
Tabellen over viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2020.