Dekning av tidligere års merforbruk

Dekning av tidligere års merforbruk

Regnskapet er belastet med dekning tidligere års merforbruk med 17,6 mill. kroner. Dette er 5,1 mill. kroner mer enn budsjettert. Budsjettert beløp utgjør merforbruk fra 2017 og 2018 på samlet 12,5 mill. kroner. Avviket på 5,1 mill. kroner utgjør merforbruk i regnskapet for 2019 på 5,1 mill. kroner. Endring i regelverket tilsier at alle underskudd fra tidligere år må dekkes inn i regnskapsåret så lang det er disposisjonsfond tilgjengelig i regnskapsavslutningen. Hustadvika kommune har disposisjonsfond tilgjengelig og inndekking er derfor ført. Hustadvika kommune har etter dette ikke merforbruk igjen å dekke per 31.12.2020.