Plan, oppmåling og byggesak

Plan: Saksbehandling av private og kommunale reguleringsplaner, samt lager nye kommunale reguleringsplaner. Planavdelingen utfører også alle mindre reguleringsendringer på både kommunale og private reguleringsplaner.

Byggesak: Saksbehandling av byggesaker, fradelingsaker, utslippstillatelser og forurensningssaker. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging iht. plan og bygningslov og forurensningslov.

Oppmåling: Gjennomfører kart og oppmålingsforretninger, seksjoneringer, oppdaterer det digitale kartgrunnlaget med eiendomsinformasjon, samt legge inn en rekke ulike typer av temainformasjon (eks. ledningsnett, plansituasjon, verneområder, tiltaksanalyse). Ajourfører matrikkelen som inneholder opplysninger om bygninger, eiendommers eierforhold og adresser.

Fellesoppgaver: Plan oppdaterer tekstdelen i planregisteret og svarer ut meglerpakkene sammen med oppmåling. Plan oppdaterer planbasen i planregisteret og svarer ut meglerpakkene.

Viktige hendelser

Reguleringsplaner som ble igangsatt i 2020:

  • Detaljregulering for Farstad – Kleivhaugen hyttefelt
  • Detaljregulering for Askevågen - Landskapshotell og utsiktspunkt

Reguleringsplaner vedtatt av Hustadvika kommunestyre i 2020:

  • Ingen reguleringsplaner ble vedtatt i 2020

I 2020 ble det skrevet 643 vedtak. Dette inkluderer byggetillatelser, delingstillatelser, midlertidige brukstillatelser, ferdigattester og utslippstillatelser.

Oppmålingssjefen gikk over i annen stilling og en saksbehandler sluttet. En ny ansatt er under opplæring.

Forbedringer

Vi ser at det må jobbes mer med elektronisk saksflyt og forbedring av maler, slik at vi både effektiviserer og kvalitetssikrer saksbehandlingen. Gjennomføre kursing slik at hver enkelt plansaksbehandler kan legge inn reguleringsplaner i det elektroniske kartet så snart de er egengodkjent i kommunestyret.

Det er fremdeles en del gamle restanser som ikke er fulgt opp, samt at vi i enkelte saker ikke klarer å overholde de lovbestemte tidsfristene. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging bør også prioriteres bedre.

Viktig å få bemanning på plass raskt, slik at vi oppnår tilstrekkelig saksbehandlerkapasitet. Viktig å informere om hvordan en lettere kan få kontakt med saksbehandlere på oppmålingsavdelingen.

Utfordringer

  • Utfordringer med manglende fremdrift på saker grunnet fravær av fagpersoner med ansvar for blant annet eiendomsforvaltning, grunnforhandling, oversikt over behov for boligutvikling, uklar bestillerrolle og oppfølging av kommunale planer.
  • Mangler GIS- ansvarlig for å følge opp fagsystemet
  • Uklare mål i investeringsbudsjettet
  • Pågående reguleringsplaner mangler penger avsatt i investeringsbudsjettet
  • Utfordringer i at organisasjonen mangler struktur og rutiner på enkelte områder
  • Bedre samarbeid mellom fagmiljø
  • Intern kommunikasjon

En viktig hovedjobb er å starte med å fjerne gamle restanser på byggesak. Videre må det settes fokus på å få ansatt nye godt kvalifiserte saksbehandlere i ledige stillingshjemler på plan og byggesak. Lykkes en med nyansettelser og ulike effektiviseringstiltak, vil en kunne følge opp lovpålagte oppgaver (tilsyn, ulovlighetsoppfølging og generell byggesaksbehandling) innenfor gjeldene frister.

En større kommune gir økning i antall innbyggere. Dette gir økning i arbeidsmengde. Så lenge oppmålingsavdelingen er underbemannet vil det være kapasitetsproblemer. Det fører til at det er meget vanskelig å håndtere den økte arbeidsmengden og holde alle fristene. Viktig fokus vil være å få på plass riktig bemanning som er godt kvalifisert innen fagområdet. Lykkes en med dette er det mulig å håndtere arbeidsmengden, arbeidsbelastningen og alle de ulike arbeidsoppgavene som tilfaller avdelingen. Koronasituasjonen og iverksatte tiltak, har ført til begrensninger i forhold til fysisk møte med innbyggerne.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Planavdeling

Tilstrekkelig med nødvendig kompetanse

Rekruttere og tilsette i ledig planstilling Rekruttering og ansettelse av ledig planstilling er gjennomført

Ved full bemanning skal alle reguleringsplaner behandles innenfor lovfestet tidsramme.

Innen 12 uker etter at det foreligger et godkjent planforslag Private planer er behandlet innenfor gjeldene tidsfrister
Byggesaksavdelingen

Alle gamle restanser skal fjernes, slik at alle saker innenfor avdelingens ansvarsområde (som bygningssaker, tilsynssaker, ulovlighetssaker), kan behandles fortløpende iht. gjeldene saksbehandlingsfrister, eventulet raskere ved kapasitet.

I løpet av 2020 Ikke i mål ennå

Tjenestene skal gjøres mer tilgjengelig for publikum. Dette skal gjøres ved å utnytte ny brukervennlig teknologi, samt sørge for at det oppleves som enkelt å få hjelp enten av via servicekontor eller en saksbehandler.

Utnytte ny brukervennlig teknologi I gang
Oppmålingsavdelingen

Oppmålingsforretninger behandles uten unødig opphold (lovbestemt tidsfrist: 16 uker).

Innen 9 uker I 2020 har det i løpet av våren /sommeen kun vært 1 ansatt ved oppmålingsavdelingen. Siste halvdel har det vært 2 ansatte. Vedvarende underbemanning har medført at oppmålingsavdelingen ikke har klart å overholde alle tidsfrister i perioder med stor pågang av saker

Bygningsinformasjon skal føres i matrikkelen innen tidsfristen på 5 dager. I neste målperiode vil prosentandelen økes fra 90 – 100 %

90% i 2020, med mål om 100% i neste målperiode Bygningsinformasjon blir hovedsakelig lagt inn i matrikkelen fortløpende

Etter flere utlysninger har byggesak foreløpig ikke lykkes med å tilsette en ny byggesaksbehandler / ingeniør. Pga av fortsatt kapasitetsproblemer har byggesak ikke lykkes med å fjerne alle gamle restanser. En har heller ikke lykkes med å gjennomføre tilsyn og følge opp alle ulovlighetssaker. Ny byggesaker blir i all hovedsak behandlet fortløpende og innenfor gjeldene saksbehandlingsfrister. Det er jobbet med å oppdatere informasjonen om byggesak på kommunens hjemmeside. Pga. koronarestriksjoner har det i perioder vært begrensninger i forhold til å ha fysiske møter med publikum. Publikum har likevel fått god veiledning via telefon, e-post eller Teams-møter. Det er ikke kommet noen negative reaksjoner på at det i perioder ikke har vært mulig med fysisk oppmøte på kommunehuset.