Landbruk og miljø

Enheten har 4 ansatte, fordelt på 3,6 stillinger, der 0,5 stilling er utleid til Aukra kommune.

Landbruksenheten driver forvaltning og saksbehandling av produksjonstilskudd og andre økonomiske virkemidler til landbruket og skogbruket som avløserordning, grøftetilskudd, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak mm, saksbehandling etter landbrukets særlover – jordlov, skoglov og konsesjonslov, behandling av søknader om finansiering til landbruksutbygging til Innovasjon Norge, viltforvaltning, og administrering av veterinærvakttjenesta. Enheten leier også ut tjenester til Aukra kommune.

Leverte tjenester:

Behandlede søknader:

  • 271 søknader om produksjonstilskudd for Hustadvika og Aukra
  • 130 Søknader om regionalt produksjonstilskudd
  • 29 Søknader om dreneringstilskudd – kr1 913 900,- i tildelt tilskudd
  • 17 Søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL – kr1 232 000 i tildelt tilskudd
  • 45 søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom
  • 18 søknader om konsesjon etter konsesjonslova
  • 18 søknader om deling etter jordlova §§ 9 og 12.

Andre oppgaver:

  • Viltforvaltning inkl. adm. av ettersøksordning for trafikkskadd vilt
  • Administrering av veterinærvakta
  • Behandling av søknader til Innovasjon Norge

Utfordringer:

2020 har vært et godt år for landbruksnæringa. Pandemien har redusert grensehandelen, noe som har resultert til større etterspørsel etter norske varer. Melkeprodusentene fikk derfor økte kvoter gjennom året. Mange bruk står likevel foran store utfordringer. Mange satser og investerer, men overproduksjon, klimaforandringer, press på arealene, og rekruttering av framtidige bønder er utfordringer som vil prege næringa de kommende åra.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Utnytte tildelte tilskudd innenfor jordbruk og skogbruk

100% 99,5% av tilskudd til drenering ble utnyttet

Sørge for at kommunens bønder får tildelt de rettmessige tilskuddene de har krav på etter jordbruksavtalen.

100% 100% av tilskudd til SMIL ble utnyttet

Bidra til at nasjonal målsetning for jordvern blir overholdt.

Mindre enn 4000 dekar omdisponert landbruksareal på landsbasis