Kommunedirektøren

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, personalavdeling, arkivtjenesten og ansatte på servicetorget. Fagstaben består av informasjonsrådgiver, næringskonsulent, og rådgiver for utviklings- og kvalitetsoppgaver. IKT-avdelineg ble endel av fagstaben i 2020.


Økonomiavdelingen

Avdelingen leverer tjenester innen regnskapsførsel, innfordring, økonomistyring, likviditetsstyring og budsjettarbeid. I tillegg har avdelingen ansvar for utskriving, fakturering og innfordring av eiendomsskatt.

Viktige hendelser i 2020:

Av viktige hendelser i 2020 kan nevnes at skatteregnskapet ble overført til staten. Vi overførte to dyktige medarbeidere over dit fra 1.11.2020.

2020 var første driftsår Hustadvika kommune. Et omfattende opplæringsprogram ble gjennomført våren 2020 for enhetslederne i kommunen.

Forbedringer gjennomført i 2020:

Nye rutiner og arbeidsprosesser innført som følge av kommunesammenslåing fra 1.1.2020.

Lønn- og personalavdelingen

Lønn- og personal hører inn under kommunedirektørens fagstab og består av fem ansatte som arbeider med lønn, personalarbeid- og organisasjonsutvikling.

Leverte tjenester:

Hovedmålet er alle ansatte skal få riktig lønn til rett tid. I tillegg skal vi levere kvalitativ god lederstøtte og veiledning på lønns- og personalområdet. Vi jobber også med personalutvikling dvs. arbeid som omfatter mange og er av mer langsiktig karakter. I tillegg gir vi tilbud om, og gjennomfører internkurs og kompetansehevende tiltak.

Viktige hendelser i 2020:

Hovedarbeidsoppgavene i 2020 har vært å avslutte de tidligere kommunene på en god måte og startet driften av Hustadvika. Pandemien medførte dessverre at det ble stopp i lederopplæringen av de nye reglementene og rutinene for Hustadvika.

Forbedringer gjennomført i 2020

Vi har fått på plass nye reglement og kvalitetssikret rutiner. Vi har innført nye digitale løsninger som bl.a rekrutteringsmodulen EasyCruit og Visma Tid. Vi har også fått på plass flere lokale særavtaler som måtte forhandles ifm. etableringen av Hustadvika.

For det øvrige arbeidet i enheten vises det til kapittelet «Medarbeidere».

Utfordringer:

Enheten vil fortsette forbedringsarbeidet også i 2021. Vi vil fortsette opplæringen av ledere i reglementer og rutiner og vi må arbeide mer med kvalitetsverktøyet vårt. Vi ser også at lederne fremdeles vil ha behov for mye støtte og veiledning framover.

Samfunnssikkerhet og beredskap

I kommunestyremøtet 19.11.2020 ble overordnet beredskapsplan, styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid og overordnet ROS-analyse vedtatt. De fleste enheter har egne beredskapsplaner og ROS-analyser i dag. I 2021 vil arbeidet med å samkjøre disse med felles maler begynne. CIM er kommunens krisehåndteringsverktøy og benyttes under øvelser og hendelser. Informasjonen som ligger i dette systemet når det gjelder operative ressurser- og nøkkelpersoner er oppdatert til enhver tid. I det vedtatte styringsdokumentet ligger årshjul for arbeidet med beredskap, revidering av planverk, øvingsplaner og evaluering av øvinger.

Næringsutvikling

Næringsrettet arbeid

På grunn av Coronapandemien ble det gjennomført 10 bedriftsbesøk sammen med Hustadvika Næringsforum i 2020. 1. halvår ble dette opplegges satt på vent, mens 2. halvår ble aktiviteten tatt opp med stort fokus på smitteverntiltakene. Formålet med disse møtene er å lytte til bedriftene sine synspunkter og behov og ellers gjensidig informasjonsutveksling. Normal progresjon på disse møtene er 1 – 2 besøk i måneden. Bedriftene gir uttrykk for at dette er en svært nyttig og ønsket møteplass.

Dessuten gjennomførte kommunen saksrelaterte besøk på flere bedrifter. Fra høsten 2020 ble det etablert faste møter hver 14. dag mellom daglig leder i Hustadvika næringsforum, landbrukssjefen, kultursjefen (reiseliv) og næringskonsulenten for å informere og ha saksrelatert samarbeid i næringsrelaterte saker. Dette treffpunktet har vært svært nyttig og bør videreutvikles. Dette har også blitt trakt frem som forbilledlig samarbeid også på fylkesplan.

Næringsrettet støtte

Kommunene i Møre og Romsdal fikk tidlig melding om at det ikke ble nytt påfyll på de kommunale næringsfondene i 2020. I juli fikk vi imidlertid gladmeldingen om at kommunene får ekstraordinær tildeling som følge av Covid-19. For Hustadvika kommune betydde dette tidenes høyeste tildeling på hele kr. 1.692.680, -. Dette betydde at vi ble satt ekstra i stand til å yte tilskudd til etablerere og gründere. I 2020 ble det delt ut hele 1,136 mill. til 10 ulike prosjekt. I tillegg er det bevilget oppstarts midler fra Hoppid.no til 12 ulike prosjekt med totalt kr. 360.000, -.

Næringslivet i Hustadvika har etter forholdene greid seg tålig bra, tatt i betraktning det svært vanskelige året vi har vært gjennom. Etter forholdene er det ikke mottatt melding om mange oppbud eller konkurser. Noen bedrifter har gått svært bra, - grovt sett gjelder dette virksomheter innen dagligvare og byggevare, mens andre sliter tungt, - her kan nevnes bedrifter innenfor noen segmenter av reiseliv, underholdning og transport. Også tradisjonell handel fra butikk sliter med lav inntjening, men dette skyldes mer økende konkurranse både fra netthandel og større kjøpesenter enn de pågående Covi19-tiltakene.

Miljøfyrtårn

Næringskonsulenten er sertifisør for Miljøfyrtårn i Averøy og Hustadvika. Miljøfyrtårn er en av sertifiseringsordningene for bedrifter og virksomheter. Det er sertifisert og re-sertifisert 5 virksomheter til miljøfyrtårn i 2020.

Næringstomter og etableringer

Det er stadig etterspørsel etter flere næringstomter i Holamyra Næringspark. Det foreligger utkast til plan for utvidelse med 18 tomter, men her har alt stoppet opp på grunn at manglende avklaring på kryssproblematikken mellom Tømmervegen og Fv. 664. Kommunen har nå fått klarsignal for regulering av ny rundkjøring. Næringslivet i Malmefjorden vil være med på delfinansiering, som sammen med kommunen og et prispåslag på nye tomter vil finansiere 50% av kostnaden stipulert til 21 mill. kr. Det gjenstår å se om fylket tar sin del av finansieringen.

Ellers har vi sett tidenes etterspørsel etter og salg av næringstomter i Hustadvika kommune. I Varhol Industriområde er det solgt hele 10 tomter i 2020. Videre er det solgt 5 tomter i Indre Eide Industriområde. Dette alene er kanskje det vi normalt hadde brukt 10 år på å selge.

Videre ble kontrakten/salget på tomten til Salmon Evolution på Indre Harøy på om lag 120 da landet i 2020. Samlet betyr dette at det ble solgt næringstomter for bort imot 60 mill. kroner i 2020.19. mai ble det historisk viktige 1. spadestikk tatt på Salmon Evolution sitt milliardprosjekt på Indre Harøy. Dette er en virkelig stor milepel for matprodusenten Hustadvika kommune. Samlet investering på det som til nå er planlagt er på ca. 4,5 mrd. kroner.

Etablering av Salmon Evolution (SE) vil også ha betydelig effekt i forhold til interesse for etablering av nye virksomheter som enten kan sørve SE eller finne synergier mot SE. Et eksempel på dette er Hustadvika Biogass AS som har opsjon på kjøp av 4 industritomter på Varhol Industriområde. Dette prosjektet jobber tett opp mot Salmon Evolution og landbruksnæringa i Hustadvika kommune for å skape næringsvirksomhet og verdiskaping på basis av avføring/biorest fra fiskeproduksjonen og husdyrgjødsel. Videre har Nesset Biogass opsjon på et par tomter vis a vis Hustadvika Biogass for mulig utnyttelse av bioresten deres til produksjon bioprotein.

Kommunen har kjøpt ervervet ca. 85 da til næringsformål på Dale og overtok den private reguleringsplanen Dalemyra Bransjesenter og deler av det som er regulert i reguleringsplanen Dale Bruk. Det har dratt ut i tid med å starte opparbeiding av dette viktige næringsområdet for storhandel og lettere industri nært kommunesenteret. En ser behov for å omregulere for å oppnå en god og mere hensiktsmessig løsning der en ser de to feltene i sammenheng. Samlet vil dette feltet romme om lag 130 da sentrumsnære storhandelsnæringstomter, som ferdig utnyttet vil bety en betydelig styrking av handelen i kommunesenteret.

Videre er det kjøpt knapt 90 da grunn for Galten Industriområde. Det er ikke gjort noe ytterligere her da også dette prosjektet er en avhengig av løsning på kryssproblematikken ved Holamyra.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Økonomistyring

Få på plass nye rutiner for økonomistyring, rapportering og budsjett.

Innen utgangen av 2020 Det er innført nye rutiner på alle områder i forbindelse med kommunesammenslåing. Vi har ikke rukket å dokumentere alle ennå, men er godt i gang. Rutinene blir lagt inn i Compilo

Gi opplæring innenfor området til alle ledere i kommunen.

Innen utgangen av 2020 Økonomiavdelingen har gjennomført et omfattende opplæringsprogram for alle enhetsledere med flere på alle økonomiske rutiner og systemer i kommunen. Alle kurs er gjennomført etter planen
Utvikling og kvalitetsarbeid

Identifisere og utvikle strategiske grep innen utviklingsarbeid som kan styrke Hustadvika kommune til å bli en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver

Innen utgangen av 2020 I forbindelse med «kvalitetssystemprosjektet» ble det utarbeidet en kvalitetshåndbok som skal bidra til innhold og prosess i kvalitetsarbeidet i Hustadvika kommune

Utvikle prosjektmetodikk for Hustadvika kommune som bidrar til struktur og helhet i prosjektarbeid

Innen utgangen av 2020 Flere ansatte har delvis testet ut "prosjektveiviseren" i prosjektarbeid. Bl.a. blir styringsdokumentet brukt. Vi ser foreløpig ikke noe behov for å utvikle noe eget.

Ta i bruk metodikk som er brukersentrert og helhetlig i tjenesteutvikling

Innen utgangen av 2020 Det finnes mange metoder som har den tilnærming som brukes i kommunen. Mulig det vil være behov for mer tilrettelegging senere
Arkiv

Sørge for at Hustadvika kommune ivaretar samfunnets og kommunens eget behov for arkiv på kort og lang sikt.

Utarbeide og implementere internkontroll for arkiv Prosedyrer er lagt inn i Compilo

Effektivisere og forbedre kommunens arkivforvaltning

Analysere, forenkle og forbedre prosesser Effektivisering og forbedring er kontinuerlig arbeid, men tydeliggjøres gjennom arbeidet med de øvrige punktene her

Digitalisere og søke nye løsninger som forbedrer og forenkler kontakten mellom kommunen og innbyggerne jf. regjeringens mål for digitalt førstevalg

SvarUt/SvarInn for arkivsystem, integrasjoner, eByggesak, eSignering Kommunen har optimalisert bruk av SvarUt og SvarInn så langt systemene gir mulighet for dette, og kommuniserer i størst mulig grad digitalt. eByggesak er satt på vent til løsningen har bedre funksjonalitet. Esignering er implementert og i bruk i sak/arkivsystem
IKT

Ta i bruk fellesløsning i digitalisering for å tilby bedre tjenester til innbyggerne og ansatte i kommuneorganisasjonen

Delta i DigiFin-prosjektet til KS Hustadvika kommuner bruker de fleste tjenestene som tilbys
Lønn- og personal

Gjennomføring av ny medarbeiderundersøkelse KS10-faktor

Innen første kvartal 2020 Gjennomført

Få etablert og gjennomført opplæring for vernetjenesten i Hustadvika kommune

Innen første kvartal 2020 Gjennomført
Sørvistorg

Førstelinjetjeneste for Hustadvika kommune sine innbyggere

Ha god kompetanse om de kommunale tjenestene, og formidle dette på en god måte uavhengig av kontakpunkt inn til kommunen (besøk, telefon, hjemmeside, e-post, chat) Tilbakemeldinger fra innbyggere er positive. Medarbeiderne på servicetorget innehar kompetanse på ulike fagfelt, som gjør at innbyggerne får god hjelp i førstelinjen. Servicetorgets ansatte er serviceinnstilte og trives på jobb