Institusjoner og omsorgssenter med heldøgnsbemanning

Institusjoner og omsorgssenter med heldøgns bemanning yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven. Forvaltningskontoret tildeler tjenester etter den enkelte sitt behov, og ut fra gjeldene lovverk.

Rammeområdet yter tjenester som behandling, stell, pleie, ernæring, aktivisering, medikamenthåndtering, rehabilitering og hverdagsmestring ut fra den enkelte beboer sine behov for bistand. Ansatte består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, renholder, assistenter, hjemmehjelp og vaskeriansatte. Kjøkkentjenesten i Hustadvika kommune består av 12,8 årsverk med 18 medarbeidere og 2 lærlinger.

Rammeområdet består av disse enhetene:

 • Eide sjukeheim
 • Fræna sjukeheim og omsorgssenter
 • Lundhaugen omsorgssenter
 • Bøtunet
 • Farstad omsorgssenter
 • Auretunet omsorgssenter
 • Kjøkkentjenesten

Eide sjukeheim

Leverte tjenester:

 • Langtidsavdeling Øst: 14 plasser. Korttids /avlastningsavdeling Vest: 10 plasser. Demens avdeling Slettatunet: 7 plasser.
 • Fra mars 2020 omgjort til langtidsplasser / avlastningsplasser pga korona. Reduserte med to plasser for å unngå dobbeltrom under pandemien.

Viktige hendelser i 2020: Koronapandemi og kommunesammenslåing.

Forbedringer i 2020: Godt samarbeidsklima mellom enhetene i Helse og velferd. Lært mye av hverandre etter kommunesammenslåingen

Utfordringer i 2020: Pandemien har skapt størst utfordringer i forhold til ressursbruk / nok kvalifisert personell.

Fræna sjukeheim og omsorgssenter

Leverte tjenester:

 • 2 langtidsavdelinger med totalt 22 plasser
 • En korttidsavdeling med 10 plasser + kommunal ø-hjelpsseng KAD
 • En rehabiliteringsavdeling med 8 plasser

Viktige hendelser i 2020: Kommunesammenslåing og koronapandemi.

Forbedringer i 2020: Godt samarbeid mellom alle enheter i helse og velferd. Også godt samarbeid på tvers, mellom enhetsledere, spesielt etter KS lederutviklingsprogram.

Utfordringer i 2020: Koronapandemien har tatt all fokus i 2020

Lundhaugen omsorgssenter

Leverte tjenester:

Lundhaugen omsorgssenter har 20 boenheter til brukere med behov for heldøgns pleie og omsorg. I tillegg har vi Hagekroken, som er et aktivitetstilbud for de som bor på Lundhaugen og hjemmeboende i distriktet.

Viktige hendelser i 2020:

Corona situasjonen har påvirket drifta i hele 2020. Personalet har gjort en formidabel innsats i en tid hvor brukerne har hatt begrenset fysisk kontakt med sine aller nærmeste.

 • Fikk i adventtiden organisert en tur for brukerne for å se på julehuset i Stavlunden. Skapte gode minner og en opplevelse for livet.
 • Har hatt mye besøk utendørs, spesielt før jul. Dette til stor glede for alle. Kor, korps, idrettslag, barnehage og skoleklasser kom for å gi litt underholdning utendørs.
 • Det har flyttet inn beboere inn i de ledige leilighetene i underetasjen. Tjenester til disse driftes av hjemmesykepleien.

Forbedringer i 2020:

 • Bruk av ny teknologi: Kjøpt Ipad til kommunikasjon mellom beboere og pårørende
 • Godt resultat på bruker og medarbeiderundersøkelsen
 • Utviklet og implementert nye og gode rutiner i forbindelse med korona/smittevern
 • Personalet har vert kreative og nytenkende i en spesiell situasjon. Stått i krevende situasjoner og løst oppgaver meget bra.

Utfordringer i 2020:

 • Ekstra innleie av personell grunnet stor utfordring med urolige og demente brukere. Behov for innleie på kveld og helg for å styrke bemanninga. Har vert ei stor utfordring gjennom hele året. Leid inn med bakgrunn i sikkerhetsprinsippet.
 • Begrenset aktivitetstilbud på hagekroken. Da den åpnet opp igjen ble det et tilbud kun for de som er hjemmeboende. De som bor inne på Lundhagen mistet tilbudet da det ikke var forsvarlig mtp smittevern at begge brukergruppene møttes.
 • Mindre sosiale aktiviteter og besøk.
 • Mange av pårørende sine oppgaver ble lagt på ansatte i en spesiell tid.
 • Nattevaktene kunne ikke påta seg oppdrag ute i hjemmesykepleien grunnet korona. Tilbakemeldinger på at en håper denne ordningen fortsetter grunnet i brannvern med en ansatt inne på 20+ 4 beboere.

Bøtunet

Leverte tjenester: 16 langtidsplasser. Har i perioder hatt korttidsplasser og dagpasient.

Viktige hendelser i 2020: Korona pandemi. Kommunesammenslåing

Forbedringer i 2020: Godt samarbeid mellom enhetene i velse og velferd i gamle Fræna og Eide.

Utfordringer i 2020:

 • Pandemien og høyt sykefravær har skapt store utfordringer i forhold til å ha nok kvalifiserte vikarer tilgjengelig
 • Det er og et økende behov for velferdsteknologi på avdelingene
 • Mange nye dataprogram etter kommunesammenslåingen

Farstad omsorgssenter

Viktige hendelser i 2020: Januar 2020 satt vi i drift nytt pasientvarslingssystem med velferdsteknologi, vi er veldig stolte av å ha vært pilot i dette prosjektet i Hustadvika kommune. Vi har gode erfaringer med implementering og opplevde at ansatte var positive og mestret godt den nye teknologien. 2020 har vært preget av pandemi med restriksjoner, men man har prøvd å ha fokus på aktiviteter både inne og ute.

Forbedringer i 2020: Alle stillinger besatt og god faglig kompetanse, godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.

Utfordringer i 2020: Covid-19 og vedtak om nedleggelse

Auretunet omsorgssenter

Leverte tjenester: Helsetjenester i hjemmet ut i fra individuelle behov og faglig forsvarlighet.

Viktige hendelser i 2020:

 • Innstallering av nytt varslingsanlegg tilknyttet ulike velferdsteknologiske «hjelpemidler»
 • Implementering av hverdagsmestring.

Forbedringer i 2020: Nytt varslingsanlegg – helt klart et løft for omsorgssenteret.

Utfordringer i 2020: Korona-pandemien

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Brukertilfredshet

Gjennomført brukerundersøkelser hvert tredje år

Brukertilfredshet på minimum 4,5 av 6 Gode tilbakemeldinger på bruker – og pårørende undersøkelsen
Kvalifisert personell

Har kvalifisert helsepersonell i alle stillinger som blir utlyst, med rett kompetanse i forhold til bemanningsplaner og kompetanseplaner

100% Enhetene er godt bemannet med sykepleiere / helsefagarbeidere
Legemiddelhåndtering

Riktig legemiddelhåndtering, og fast gjennomgang av legemiddellister for å sørge for at beboerne kun får de legemidlene de har behov for til enhver tid

Gjennomgang av faste medisiner med tilsynslege/fastlege ved innkomst, og ellers to ganger pr år God oppfølging og kontroll av medikamenthåndtering – bruk av multidose og tett samarbeid med fastlegene – gir høy grad av sikkerhet og samstemming av medisinlister
Hverdagsmestring

Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.

I løpet av 2020 Er godt i gang med hverdagsmestring i enheten
Internkontroll og rutiner

Tatt i bruk internkontrollsystemet

I løpet av 2020 Fikk startet arbeidet med implementering av rutiner og avvik på Compilo
IPLOS/ADL

IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert.

Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet IPLOS / ADL følges opp etter faste rutiner
e-læringskurs

Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.

Gjennomføres før oppstart i kommunen Alle ansatte har tilgang til e-læringspakken