Regnskapsoversikter

Tall i hele tusen

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift
Regnskap 2020 Rev. Budsjett 2020 Oppr. Budsjett 2020
Driftsinntekter:
1 Rammetilskudd 466 208 468 153 455 253
2 Inntekts- og formuesskatt 340 429 341 927 348 927
3 Eiendomsskatt 58 851 58 956 59 456
4 Andre skatteinntekter 0 0 0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 88 560 78 913 62 007
6 Overføringer og tilskudd fra andre 97 966 49 247 49 073
7 Brukerbetalinger 41 693 43 851 46 978
8 Salgs- og leieinntekter 93 822 95 330 93 218
9 Sum driftsinntekter 1 187 528 1 136 377 1 114 912
Driftsutgifter:
10 Lønnsutgifter 642 219 600 362 600 827
11 Sosiale utgifter 150 326 162 174 160 280
12 Kjøp av varer og tjenester 276 018 270 878 261 419
13 Overføringer og tilskudd til andre 62 712 36 560 34 176
14 Avskrivninger 51 260 40 000 40 000
15 Sum driftsutgifter 1 182 535 1 109 974 1 096 702
16 Brutto driftsresultat 4 992 26 403 18 210
Finansinntekter:
17 Renteinntekter 3 380 1 500 3 000
18 Utbytter 65 0 0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 6 544 3 000 4 500
20 Renteutgifter 20 121 25 969 30 969
21 Avdrag på lån 42 673 42 510 37 810
22 Netto finansutgifter -52 806 -63 979 -61 279
23 Motpost avskrivninger 51 260 40 000 40 000
24 Netto driftsresultat 3 446 2 424 -3 069
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering -4 589 -1 000 0
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -640 2 087 -1 194
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 19 352 9 042 9 363
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0
28 Dekning av tidligere års merforbruk -17 569 -12 553 -5 100
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -3 446 -2 424 3 069
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0
Tall i hele tusen.

Bevilgning - drift

Bevilgning - drift
Regnskap 2020 Rev. Budsjett 2020 Oppr. Budsjett 2020
1 Rammetilskudd 466 208 468 153 455 253
2 Inntekts- og formueskatt 340 429 341 927 348 927
3 Eiendomsskatt 58 851 58 956 59 456
4 Andre generelle driftsinntekter 50 415 48 258 33 758
5 Sum generelle driftsinntekter 915 902 917 294 897 394
6 Sum bevilgninger drift, netto 859 651 850 891 839 184
7 Avskrivninger 51 260 40 000 40 000
8 Sum netto driftsutgifter 910 910 890 891 879 184
9 Brutto driftsresultat 4 992 26 403 18 210
0 0 0
10 Renteinntekter 3 380 1 500 3 000
11 Utbytter 65 0 0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 6 544 3 000 4 500
13 Renteutgifter 20 121 25 969 30 969
14 Avdrag på lån 42 673 42 510 37 810
15 Netto finansutgifter -52 806 -63 979 -61 279
16 Motpost avskrivninger 51 260 40 000 40 000
17 Netto driftsresultat 3 446 2 424 -3 069
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til investering -4 589 -1 000 0
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -640 2 087 -1 194
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 19 352 9 042 9 363
21 Dekning av tidligere års merforbruk -17 569 -12 553 -5 100
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -3 446 -2 424 3 069
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0
Tall i hele tusen.

Bevilgninger drift - Rammeområdene

Bevilgninger drift - Rammeområdene
Regnskap 2020 Rev. Budsjett 2020 Oppr. Budsjett 2020
Politisk styring 6 819 5 922 6 009
Kommunedirektør 38 270 41 514 40 961
Samfunnsutvikling 32 694 31 157 31 781
Familiens hus 76 570 78 299 76 773
Oppvekst felles 108 236 104 098 100 624
Kommunale barnehager 56 684 56 047 55 326
Skoler 178 026 176 877 180 140
Helse og velferd - felles 30 811 31 236 29 211
Forebygging, helse og rehabilitering 30 302 26 769 27 402
Hjemmebaserte tjenester 47 425 47 937 37 197
Institusjoner og omsorgsleiligeter 114 735 115 941 117 148
Bofelleskap 101 194 100 797 103 182
NAV 14 457 15 651 16 021
Kommunalteknikk -5 151 -5 062 -5 182
Bygg og eiendom 35 982 33 724 32 945
Plan og byggesak 4 648 4 475 4 069
Brann og beredskap 11 297 8 235 8 430
Landbruk og miljø 2 267 3 264 3 341
Fellesutgifter pensjon -18 309 -25 000 -25 000
Avstemming (Finans på rammeområdene) -7 306 -990 -1 194
859 651 850 891 839 184
Tall i hele tusen

Avstemming (Finans på rammeområdet)

Avstemming (Finans på rammeområdet)
Regnskap 2020 Rev. Budsjett 2020 Oppr.budsjet 2020
15500 - Avsetning bundne driftsfond 1 470 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -779 0 0
Kommunedirektør 691 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 308 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -207 -40 -40
Samfunnsutvikling 101 -40 -40
15500 - Avsetning bundne driftsfond 163 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond 0 -304 -100
Familiens hus 163 -304 -100
15500 - Avsetning bundne driftsfond 934 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -1 0 0
Oppvekst felles 933 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 0 10 10
19500 - Bruk av bundne driftsfond -3 0 0
Kommunale barnehager -3 10 10
15500 - Avsetning bundne driftsfond 9 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -43 0 0
Skoler -35 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 2 083 1 783 1 783
15700 - Overføring til investeringsregnskapet 54 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -106 0 0
Helse og velferd - felles 2 031 1 783 1 783
15500 - Avsetning bundne driftsfond 870 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -76 0 0
Forebygging, helse og rehabilitering 793 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 24 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -1 0 0
Hjemmebaserte tjenester 23 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 1 264 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -68 0 0
Institusjoner og omsorgsleiligeter 1 196 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 1 086 0 0
NAV 1 086 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 1 518 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -1 824 -559 -559
Kommunalteknikk -305 -559 -559
15500 - Avsetning bundne driftsfond 773 0 0
Brann og beredskap 773 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 0 100 100
19500 - Bruk av bundne driftsfond -141 0 0
Landbruk og miljø -141 100 100
Sum finans på rammeområdene 7 306 990 1 194
Tall i hele tusen.

Budsjettavvik og disponeringer - drift

Budsjettavvik og disponeringer - drift
Regnskap 2020
1. Netto driftsresultat 3 446
2. Sum budsjettdisponeringer * -8 740
3. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) -5 294
4. Strykning av overføring til investering 0
5. Strykning av avsetninger til disposisjonsfond 0
6. Strykning av dekking av tidlegere års merforbruk 5 294
7. Strykning av bruk av disposisjonsfond
8. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger 0
9. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger 0
10. Bruk av disposisjonsfond for inndekking av tidlegere års merforbruk -10 310
11. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekking av tidlegere års merforbruk 10 310
12. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond
13. Fremført til inndekking i senere år (merforbruk). 0
* Post 2 kommer frem slik:
Rekneskapsført overføring til investering på rammeområder -3 589
Budsjettert overføring til investering vedtatt av xxxxx -1 000
Regnskapsført netto avsetning/bruk av bundne driftsfond -640
Budsjettert netto avsetning/bruk av disposisjonsfond 9 042
Budsjettert dekning av tidligere merforbruk -12 553
Sum -8 740
Tall i hele tusen.

Bevilgning - Investering

Bevilgning - Investering
Regnskap 2020 Revidert budsjett 2020 Oppr. Budsjett 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler 179 239 176 352 230 180
2 Tilskudd til andres investeringer 1 389 0 0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 9 972 10 350 3 000
4 Utlån av egne midler 0 0 0
5 Avdrag på lån 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 190 600 186 702 233 180
7 Kompensasjon for merverdiavgift 24 146 25 786 34 456
8 Tilskudd fra andre 54 240 25 148 19 550
9 Salg av varige driftsmidler 71 703 61 700 59 700
10 Salg av finansielle anleggsmidler 401 0 0
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 7 289 7 300 0
13 Bruk av lån 21 515 59 214 107 974
14 Sum investeringsinntekter 179 294 179 148 221 680
15 Videreutlån 13 345 10 000 0
16 Bruk av lån til videreutlån 13 345 10 000 0
17 Avdrag på lån til videreutlån 4 805 5 000 5 000
18 Mottatte avdrag på videreutlån 7 514 5 000 5 000
19 Netto utgifter videreutlån 2 709 0 0
20 Overføring fra drift 4 589 1 000 0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -2 968 -532 0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 6 975 7 086 11 500
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 8 597 7 554 11 500
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0
Tall i hele tusen.

Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)

Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)
Regnskap 2020 Rev. budsjett 2020 Oppr. budsjett 2020
311001 Sentrumstiltak - Eide 3 949 4 056 1 000
311002 Nytt regionsenter Hustadvika kommune 1 487 1 000 4 500
311003 Tettstadprogrammet - PS 90/2016 94 100 100
313001 Datautstyr 2 551 3 000 3 000
313002 Trollkirka turmål og turknutepunkt 7 573 6 400 5 700
313003 Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 18 500 500
313004 Askvågen 0 181 300
313005 Tak på Eidehallen 60 0 4 000
313006 Kulturtiltak 65 250 250
313007 Kirken - tilskudd investeringer 900 900 900
313008 Utvidelse av gravplass Tornes 78 200 5 000
313010 Regulering Gaustad kirkegård 0 250 0
314001 Familiens hus - Eide 3 418 3 000 6 250
320001 Kulturskole - Hustadvika 1 218 2 000 2 000
321001 Barnehagen i Bud 8 849 14 758 10 000
322002 Sylte skole 23 767 25 634 14 000
322003 Utbedring Tornes skole 2 065 2 307 8 300
322004 Haukås skole 17 808 14 000 21 000
322007 Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen 5 505 5 587 2 000
322008 Utfasing oljefyr - Eide ungdomsskole 0 0 700
322009 Prosjektering og utbygging Jendem skole 4 730 4 650 10 000
322011 Ny skole Jendem - Kjøp av grunn 28/2018FK 1 780 1 857 0
322012 Jendem skole uteområde 1 282 7 762 0
322013 Renovering Eide ungdomsskole 719 600 0
323001 Båt Bjørnsund 1 078 600 0
331003 Utstyr institusjonstjenesten 1 381 1 300 1 300
333001 Nye omsorgsboliger Mikalmarka 10 056 9 830 7 900
333002 Nye småhus - utleieboliger - Eidem og Setbakken 2 614 5 500 4 000
341002 Asfaltering og vei 6 642 5 750 2 000
341003 Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien. 63 2 000 15 000
341005 Lastebil - selvkost + vei 1 706 2 000 2 000
341006 Gang- og sykkelveg Bud-Bergset Sak 28/2018 FK 879 800 0
341007 Overtakelse lauvåsen 36 343 0 0
341015 Oppgradering til LED belysning 12 1 500 0
342004 Parkeringsplass Svenøyhuset 1 524 2 000 0
342007 Rundkjøring i Malmefjorden 0 600 0
342014 Farstad Aldersheim - Drening 0 500 0
344001 Ny brannstasjon Eidem 364 1 000 1 000
344002 Ny tank+bil - brann 0 0 3 900
344003 Ombygging brannstasjon Eide 104 250 250
344004 Reservetøy - brann 393 300 300
344005 Nytt kommunikasjonsutstyr 110 sentral - brann 161 130 130
90001 Renovering 5 134 5 000 5 000
90002 Industritomter 3 736 10 000 34 600
90003 Vatn 5 247 9 500 34 500
90004 Avløp 5 911 13 000 13 000
90005 Boligtomter 9 362 5 800 5 800
180 626 176 352 230 180
Tall i hele tusen

Budsjettavvik og disponeringer - Investering

Budsjettavvik og disponeringer - Investering
Regnskap 2020
1. Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån 8 597
2. Sum budsjettdisponeringer 8 707
3. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) -110
4. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond
5. Strykning av overføring fra drift
6. Strykning av bruk av lån
7. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond
8. Udisponert beløp etter strykninger -110
9. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond 110
10. Fremført til inndekking i senere år (udekket beløp). 0
* Post 2 kommer frem slik:
Regnskapsført overføring til investering på rammeområder 3 589
Budsjettert overføring til investering vedtatt av 37,7 mill. 1 000
Regnskapsført netto avsetning/bruk av bundne investeringsfond -2 968
Budsjettert netto avsetning/bruk av ubundne investeringsfond 7 086
Sum 8 707
I post 1 er bruk av lån redusert med xxxxxxx jfr. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., § 2-6

Balansen

Balansen
Regnskap 2020 Regnskap 2019
EIENDELER
Anleggsmidler:
1. Faste eiendommer og anlegg 1 448 946 1 346 861
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 61 897 60 763
I. Sum varige driftsmidler 1 510 843 1 407 624
1. Aksjer og andeler 48 718 46 549
2. Obligasjoner 0 0
3. Utlån 51 841 45 722
II. Sum Finansielle anleggsmidler 100 559 92 271
III. Immaterielle eiendeler 0 0
IV. Pensjonsmidler 1 328 213 1 245 489
A. Anleggsmidler 2 939 615 2 745 384
Omløpsmidler:
I. Bankinnskudd og kontanter 223 493 140 469
1. Aksjer og andeler. 30 911 35 626
2. Obligasjoner. 84 443 80 498
3. Sertifikater 0 0
4. Derivater 0 0
II. Finansielle omløpsmidler 115 354 116 124
1. Kundefordringer 93 823 107 894
2. Andre kortsiktige fordringer 0 0
3. Premieavvik 50 214 51 276
III. Kortsiktige fordringer 144 037 159 170
B. Omløpsmidler 482 884 415 763
Sum eiendeler 3 422 499 3 161 147
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
1. Disposisjonsfond 38 970 58 322
2. Bundne driftsfond 28 091 27 451
3. Merforbruk i driftsregnskapet 0 -17 569
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0 0
I. Egenkapital drift 67 061 68 204
1. Ubundet investeringsfond 104 318 111 294
2. Bundne investeringsfond 14 824 11 857
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 0 0
II. Egenkapital investering 119 142 123 151
1. Kapitalkonto 426 129 151 917
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -2 763 -2 763
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0 0
III. Annen egenkapital 423 366 149 154
C. Egenkapital 609 569 340 509
Langsiktig gjeld:
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 1 278 873 1 208 320
2. Obligasjonslån 0 0
3. Sertifikatlån 0 0
I. Lån 1 278 873 1 208 320
II. Pensjonsforpliktelse 1 372 482 1 439 683
D. Langsiktig gjeld 2 651 355 2 648 003
Kortisiktig gjeld:
1. Leverandørgjeld 0 0
2. Likviditetslån 0 0
3. Derivater 0 0
4. Annen kortsiktig gjeld 156 161 165 470
5. Premieavvik 5 414 7 166
E. Kortsiktig gjeld 161 575 172 636
Sum egenkapital og gjeld 3 422 499 3 161 148
Memoriakonto:
I. Ubrukte lånemidler -137 834 -54 501
II. Andre memoriakonti -1 868 -1 411
III. Motkonto for memoriakontiene 139 701 55 911
F. Memoriakonti 0 0