Lånegjeld

Lånegjelden utgjør nå 1278,9 (1208,3) mill. kroner. Gjelden har økt med 70,5 mill. kroner i 2020.

Når en ser på tabellene nedenfor er lånegjelden i Hustadvika kommune under snittet målt mot mange, men gjelden vil øke utover i økonomiplanperioden før den på slutten vil minke noe. Det samme gjelder da selvsagt også avdragsutgiftene. Dette skyldes de store investeringer i økonomiplanperioden som nå i stor grad er igangsatt.

Det er behov for større investeringer i både innenfor skole og helse- og omsorgssektoren. Dette vil øke gjelden betydelig i økonomiplanperioden, og kommunen må ta høyde for økte finansutgifter. Det må derfor skapes et økonomisk handlingsrom som sikrer inndekningen av disse. Det er ikke et mål i seg selv at kommunen skal ha så lav gjeld som mulig, hvis det samtidig betyr at kommunen ikke ivaretar nødvendige utbygginger og/eller vedlikehold av bygningsmassen. I økonomiplanen for 2021 - 2024 har den nye kommunen Hustadvika lagt inn et styringsmål på:

Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost. Når vi korrigerer for disse to størrelsene utgjør gjelden 68 % av driftsinntektene. I oversiktene under kaller vi dette for "korrigert gjeld".

i % av driftsinntekter

Lånegjeld

Lånegjeld
Lånegjeld Netto renteeksponering
Hustadvika kommune 95,6% 73,8%
Kostragruppe 7 99,4% 73,5%
Møre og Romsdal 109,6% 86,5%
Landet uten Oslo 94,5% 66,2%
Volda 132,7% 109,0%
Vi ser at Hustadvika har mindre prosentvis gjeld enn landet, Møre og Romsdal og KOSTRA-gruppe 7. Vi her derimot høyere netto renteeksponering enn landet og KOSTRA-gruppe 7 og det samme nivået som Møre og Romsdal

Lånegjeld pr innbygger

Lån per innbygger viser at Hustadvika kommune ligger ganske likt med kommunegruppe 7, vi er lavere enn snittet i fylket og betydelig lavere enn Volda kommune som er en av kommunene i gruppe 7.