Avviksforklaring 2020 - Investeringsregnskapet

Tall i hele tusen

Investeringsprosjekter 2020 - talloppsett

Investeringsprosjekter 2020 - talloppsett
Prosjekt Regnskap 2020 Rev. budsjett 2020 Avvik
311001 Sentrumstiltak - Eide 3 949 4 056 -107
311002 Nytt regionsenter Hustadvika kommune 1 487 1 000 487
311003 Tettstadprogrammet - PS 90/2016 94 100 -6
313001 Datautstyr 2 551 3 000 -449
313002 Trollkirka turmål og turknutepunkt 7 573 6 400 1 173
313003 Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 18 500 -482
313004 Askvågen 0 181 -181
313005 Tak på Eidehallen 60 0 60
313006 Kulturtiltak 65 250 -185
313007 Kirken - tilskudd investeringer 900 900 0
313008 Utvidelse av gravplass Tornes 78 200 -122
313010 Regulering Gaustad kirkegård 0 250 -250
314001 Familiens hus - Eide 3 418 3 000 418
320001 KULTURSKOLE - Hustadvika 1 218 2 000 -782
321001 Barnehagen i Bud 8 849 14 758 -5 909
322002 Sylte skole 23 767 25 634 -1 867
322003 Utbedring Tornes skole 2 065 2 307 -242
322004 Haukås skole 17 808 14 000 3 808
322007 Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen 5 505 5 587 -82
322009 Prosjektering og utbygging Jendem skole 4 730 4 650 80
322011 Ny skole Jendem - Kjøp av grunn 28/2018FK 1 780 1 857 -77
322012 Jendem skole uteområde 1 282 7 762 -6 480
322013 Renovering Eide ungdomsskole 719 600 119
323001 Båt Bjørnsund 1 078 600 478
331003 Utstyr institusjonstjenesten 1 381 1 300 81
333001 Nye omsorgsboliger Mikalmarka 10 056 9 830 226
333002 Nye småhus - Eidem 2 614 5 500 -2 886
341002 Asfaltering og vei 6 642 5 750 892
341003 Vei - Høstmarkeiendommen 63 2 000 -1 937
341005 Lastebil - selvkost + vei 1 706 2 000 -294
341006 Gang- og sykkelveg Bud-Bergset Sak 28/2018 FK 879 800 79
341007 Overtakelse lauvåsen 36 343 0 36 343
341015 Oppgradering til LED belysning 12 1 500 -1 488
342004 Parkeringsplass Svenøyhuset 1 524 2 000 -476
342007 Rundkjøring i Malmefjorden 0 600 -600
342014 Farstad Aldersheim - Drening 0 500 -500
344001 Ny brannstasjon Eidem 364 1 000 -636
344003 Ombygging brannstasjon Eide 104 250 -146
344004 Reservetøy - brann 393 300 93
344005 Nytt kommunikasjonsutstyr 110 sentral - brann 161 130 31
90001 Renovering 5 134 5 000 134
90002 Industritomter 3 736 10 000 -6 264
90003 Vatn 5 247 9 500 -4 253
90004 Avløp 5 911 13 000 -7 089
90005 Boligtomter 9 362 5 800 3 562
Sum 180 626 176 352 4 274

Avviksforklaring investeringsprosjektene

Sentrumstiltak Eide:

Prosjektet er nesten ferdig. Det gjenstår litt arbeid med beplanting og lignende til våren. Dette er hensyntatt til "Avstemmingssaken" for investeringsbudsjettet som fremmes denne våren.

Nytt regionssenter Hustadvika kommune:

Det er brukt 1,5 mill. kroner i 2020. Dette er 487 tusen mer enn budsjettert.

Tre hovedaktiviteter: Det ble satt ut pullerter to steder som regulerer trafikken gjennom torget. Oppgradering av området nord for Romsdalsbanken er utført og ble mer omfattende enn beregnet. Oppgradering og pleie av grøntområder og ny beplanting av bed i sentrum.

Arbeidet med gatebruksplan er ikke kommet i gang, skal prioriteres i 2021.

Nytteverdi og fordeler med prosjektet: Utvikle et attraktivt kommunesenter for alle innbyggerne i Hustadvika kommune.

Trollkirka turmål og turknutepunkt:

Tiltaket er påbegynt og forventes avsluttet i 2021.

Investeringene ble større enn planlagt og har overskredet budsjettet. Parkeringsplassen er ferdig, men vi mangler å ferdigstille toalettet og tilkobling til kommunalt kloakksystem via Varhol pumpestasjon. Dette er planlagt gjennomført i 2021. Toalettbygget bygges av kommunen for å gjøre det mest mulig økonomisk. Kultur søker nå spillemidler på toalettbygget, som kan finansiere 1/3 av resterende kostnader. Saken er tatt inn i "Avstemmingssaken" for investeringsbudsjettet,

Parkering Trollkirka blir et viktig tur/turistknutepunkt for kommunen og regionen. Skal vi skape turen over "Hustadvikaeggen" som er i emning, er det veldig viktig å ha disse fasilitetene på plass. På andre siden vil Snipa, Bergtatt på Nås sørge for fasiliteter. V skal her også ha bedre parkering og startpunkt ved veien.

Utvikling av turstier og friluftsområder i Hustadvika kommune:

Det er brukt kun 18 tusen av en bevilgning på 500 tusen. Tiltakene forventes gjennomført i 2021/22. Av ulike årsaker har ikke fremdriften i prosjektene kommet så langt i 2020. Ofte så er vi avhengige av samspillet med lag og foreninger for å sette i gang arbeidet. Det kan være vanskelig å forutse fremdriften i samspillet med frivilligheten.

Ulike prosjekter er under planlegging.

Nytteverdien av utvikling av turstinettet og friluftsliv i kommunen har stor verdi både for våre innbyggere og tilreisende. Samfunnsøkonomien av disse midlene blir også stor da våre midler utløser et større resultat. De er utløsende for så mye mer.

Reiselivsplanarbeidet er naturbaserte opplevelser noe av de viktigste ressursene vi har som kommune. Det er dette vi satser på i Hustadvika. Slik er god tilrettelegging nyttig både for våre innbyggere og deres helse, men også for utvikling av reiselivsbransjen og næringslivet rundt.

Askvågen:

Kommunestyret vedtok i Økonomiplan 2021 - 2024 å ta dette prosjektet ut av planen.

Familiens Hus - Eide:

Familiens hus – Eide Det ble i 2020 brukt 418 tusen kroner mer enn budsjettert på prosjektet. Budsjettet i 2021 blir redusert med tilsvarende beløp. Totalbudsjettet for prosjektet holdes uendret på 25 millioner.

Kulturskole - Hustadvika:

Det ble i 2020 brukt 782 tusen kroner mindre enn budsjettert på prosjektet. Ubrukt bevilgning flyttes til 2021. Målprisen på prosjektet er satt til 54,5 mill. ifølge vedtak i budsjettsaken, med en øvre kostnadsramme på 60 mill. i økonomiplanen.

Barnehagen i Bud:

Prosjektet på barnehagen i Bud er forsinket. Det ble derfor brukt kr. 5 909 000,- mindre enn budsjettert i 2020. Det viser seg også at dette prosjektet blir billigere enn forventet. Den totale rammen for prosjektet foreslås redusert med 2,5 mill. fra 15 mill. til 12,5 mill. i Avstemmingssak om investeringsbudsjettet i 2021. Barnehagen vil være helt ferdig før sommeren. Det gjenstår litt lekeapparater samt at det skal asfalteres noe, dette får vi ikke gjort før til våren.

Sylte skole:

Sylte skole Det ble brukt kr. 1 867 000,- mindre enn budsjettert på prosjektet i 2020. Totalrammen for skolen holdes uendret på 69 millioner. Skolen holder tidsplanen og vil være klar til skolestart i august 2021.

Utbedringer Tornes skole:

Det er brukt kr. 242 000,- mindre enn budsjettert på prosjektet i 2020. Totalrammen på prosjektet holdes uendret på kr. 11 millioner.

Haukås skole

Det ble brukt kr. 3 808 000 mer enn budsjettert på prosjektet i 2020. Totalrammen for prosjektet holdes uendret på 241 millioner. Avviket i 2020 skyldes fremdriften.

Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen:

På dette prosjektet ble det brukt kr. 82 000,- mindre enn budsjettert i 2020. Prosjektet er gjennomført.

Prosjektering og utbygging Jendem skole:

Dette prosjektet fikk en forsinket oppstart og det ble derfor brukt kr. 6 480 000,- mindre enn budsjettert i 2020. Totalrammen på prosjekteter uendret på kr. 7 937 000,-.

Renovering Eide ungdomsskole

På dette prosjektet ble det brukt kr. 119 000,- mer enn budsjettert i 2020. Prosjektet blir noe dyrere enn forventet og prosjektet er ikke ferdig. Kommunedirektøren foreslår i sak om Avstemming investeringsregnskapet å bevilge mer midler til prosjektet-.

Ny skole Jendem - Kjøp av grunn:

Siste del av grunnerverv gjennomført i 2020. Et lite mindreforbruk.

Jendem skole uteområdet:

Prosjektet har et mindreforbruk på 6,4 mill. kroner. Ferdigstilles våren 2021 så fort området og været tillater asfaltering. Kom noe seint i gang høsten 2020, og må avstemmes for ferdigstilling 2021.

Prosjektert vil gi god og funksjonell hente- og bringesone, god parkeringskapasitet, trygge gangveier og god belysning.

Båt Bjørnsund:

Prosjektet har et merforbruk på 478 tusen kroner i 2020. Dette skyldes at leirskolen ikke var helt i mål med klassing og oppgradering av vår nye 58 fots passasjerbåt i 2019, samt at leirskolen har satt istand den 35 fots store servicebåten (som skal brukes til vare og renovasjonstransport). Den gamle båten er i 2020 solgt for 1,8 mill. kroner . Dette er bokført på inntektssiden i regnskapet, men er en del av det samlede prosjektet. Netto inntekt på "Båt Bjørnsund" blir derfor 1,3 mill. kroner i 2020.

Det er videre en leverandørfaktura fra et mekanisk firma som vi nå ser ut til å få slettet da arbeidet ikke ble godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Det faktureres i et normalår for over 600 000 kr på passasjerbåten bare på leirskoletransporten alene. Leirskolen har ikke ansatt skipper enda og sparer rundt 500 000 årlig på at rektor kjører båten selv.

Nye omsorgsboliger Mikalmarka:

Prosjektet har et merforbruk i 2020 på 226 tusen kroner. Prosjektet er ferdig og tatt i bruk. Det er pågår diskusjon omkring en faktura som er bokført på prosjektet. Kommunen mener beløpet er for høyt.

Nye småhus Eidem:

På dette prosjektet ble det brukt kr. 2 886 000,- mindre enn budsjettert i 2020. Det viser seg at prosjektet blir betydelig billigere enn først antatt.

Asfaltering og vei:

Prosjektet for asfaltering og vei hadde et merforbruk på kr. 892 000,- i 2020. Merforbruket i 2020 skyldes prosjekt som kommunen har finansiert gjennom mottatte Covid-19 midler..

Vei - Høstmarkeiendommen - Boligfelt/utbygging sør for hovedveien:

Dette prosjektet har ikke kommet skikkelig i gang. Det ble kun brukt kr. 63 000,- av en ramme på 2 millioner i 2020. Totalrammen for prosjektet holdes uendret på 13 millioner.

Lastebil - selvkost + vei:

Det ble bevilget 2 000 000 til investering ny lastebil. Det ble investert i en bil til 1 700 000. Det er lagt inn en fordeling av utgiften for 2021 50% vei 25% vann og 25% avløp. Dette er ut i fra hvordan denne bil er brukt i 2020.

Gang og sykkelvei Bud-Bergset:

Gjelder sluttføring av gangveg. Det kommer til grunnkjøp som ikke er utført og så skal Møre og Romsdal Fylkeskommune inn med et tilskudd på 3 mill. kroner på dette prosjektet.

Overtakelse Lauvåsen:

I desember 2020 overtok Hustadvika kommune offentlig infrastruktur på Lauvåsen boligfelt fra utbygger Elvebakken AS. Verdien er beregnet til 36,3 mill. Kroner. Overtagelsen skjer uten vederlag. Overtagelsen er ført i investeringsregnskapet. Som følge av at dette skjedde på slutten av året rakk ikke kommunen å justere budsjettet. I forbindelse med overtagelsen overtar kommunen rett til justering av merverdiavgift på overtatt anlegg. Utbygger hadde ikke kompensasjon eller fradrag for merverdiavgift i sitt regnskap, men kommunen har gjennom overtagelsen fått overført slik rett. Samlet utgjør merverdiavgiften 7,2 mill. Kroner. Kommunen har rett til kompensasjon og fradrag fra staten for denne summen, men må etter regelverket fordele dette over ti år. Refundert merverdiavgift vil utgjøre 724 tusen kroner per år. I sak 7/2018 3. mai 2018 vedtok formannskapet i Fræna kommune at utbygger får 60 % av dette beløpet, mens kommunen beholder 40 %. Dette blir innarbeidet kommunens budsjetter i de neste 9år.

Oppgradering til LED-belysning:

Dette prosjektet kom heller ikke skikkelig i gang i 2020. Det ble bare brukt kr. 12 000,- av budsjettet på 1,5 millioner. Det har nå vært gjennomført en anbudsprosess som tilsier at dette vil bli noe dyrere enn forventet. Dette prosjektet finansieres delvis av Covid-19 midler kommunen mottatt i 2020 og kommunedirektøren foreslår i Avstemmingssaken for investeringsbudsjettet i 2021 at prosjektet tilføres midler.

Parkeringsplass Svenøyhuset:

Det ble brukt kr. 476 000,- mindre enn budsjettet på prosjektet i 2020. Dette skyldes forsinkelse grunnet søknad om innkjøring til parkeringsplassen. Det ble i kommunestyremøte i februar informert om en økning i rammen til 3,2 millioner. Da ble det informert om en økning på 900 000,- eks. MVA. Men siden regnskapet på investeringsprosjekter føres inkl. MVA så må vi endre rammen med kr. 1 125 000,- til kr 3 435 000,-. Dette er tatt inn i nevnte avstemmingssak.

Rundkjøring i Malmefjorden:

Det ble ikke brukt penger på dette prosjektet i 2020 til tross for budsjett på kr. 600 000,- Kommunen avventer til det er bevilget midler i fylkeskommunens økonomiplan før prosjektet legges inn igjen i kommunens investeringsbudsjett. .

Farstad Aldersheim - Drenering:

Det ble ikke brukt noe penger på dette i 2020 grunnet usikkerheten rundt evt. nedlegging. Det ble bevilget kr. 500 000,- til prosjektet i 2020.

Andre prosjekter Kommunen har en del prosjekter som har fast bevilgning. Disse endres ikke selv om de har mer eller mindreforbruk fra tidligere år. Dette gjelder blant annet Datautstyr, Vann, Avløp og utvikling av turstier.

Ny brannstasjon Eidem:

Ny brannstasjon Eidem Det ble brukt kr. 636 000,- mindre enn budsjettert på prosjektet i 2020.

Reservetøy - brann:

Merforbruk 93 tusen. Innkjøp er utført. Billigste leverandør ble valgt.

Nytt kommunikasjonsutstyr 110 sentral - Brann:

Merforbruk 31 tusen kroner. Kommunikasjonsutstyret mot 110 har vært til stor hjelp for beredskapen. Dette øker responstiden og kommunikasjonen mellom brann og redning og sentralen som sitter med mye god informasjon.

Renovering:

Dette er en samlebevilgning fra kommunestyret. Det er samlet bevilget 5 mill. kroner og det er et merforbruk på 134 tusen kroner. Det er ulike tiltak som er gjennomført. Det er totalt gjennomført 9 prosjekter. Renovering garderobeanlegg Hustad skole er det største prosjektet.

Industritomter:

Mindreforbruk i 2020 utgjør 6,3 mill. kroner.

Det største beløpet som var budsjettert under "Klargjøring av næringsareal" gjelder rundkjøring i Malmefjorden/Holamyra. Det ble ikke brukt penger på dette prosjektet i 2020 til tross for budsjett på kr. 600 000,- Kommunen avventer til det er bevilget midler i fylkeskommunens økonomiplan før en legger prosjektet inn igjen i kommunens investeringsbudsjett.

Det andre større prosjektet var omregulering og oppstart av opparbeiding av Dalemyra Bransjesenter. Det som er gjennomført her er grunnkjøp på restarealet mellom Dale Bruk og Dalemyra, mens det øvrige arbeidet; omregulering, prosjektering, omlegging av høgspenttrase og pumpeledning for avløp og selve opparbeidingen av feltet gjenstår.

I Indre Eide Industriområde er det foretatt kabling fra Istad Nett for å klargjøre de solgte industritomtene,

På indre Harøy ble det i 2020 foretatt grunn- og stabilitetsundersøkelser for vegtrase over Vestadvika Industriområde og også i selve industriområdet. Videre ble arkeologiske undersøkelser i reguleringsområdet på Indre Harøy øst unnagjort. Dette var budsjettert med ca. 1 mill., men fylkeskommunen har ikke fakturert dette ennå. Ellers er det dekket juridisk bistand i forbindelse med oppgjør for tomten til Salmon Evolution.

Vatn:

Det er brukt 4 253 000 kr mindre på investering på vann enn det som er budsjettert i 2020. Dette skyldes at vi ikke er kommet så langt som vi ønsket med høydebassengene på Skarsetbotten og Freneidet i 2020. Lengre prosjekteringstid og innhenting av grunnavtaler er vel noe av årsaken.

Disse prosjektene blir nå kjørt for fullt i inneværende år (2021).

Avløp:

Det er avsatt 13 mill. kroner til avløp i 2020. Av dette er det kun brukt 5,9 mill. kroner. En del større prosjekt som vi hadde sett for oss at vi skulle få startet/gjennomført i 2020 er ikke kommet så langt som vi hadde tenkt.

Dette gjelder utvidelse av Varhol industriområde, Dalemyra bransjesenter og Indre eide industriområde.

Boligtomter:

Det er avsatt 5,8 mill. kroner til investering boligtomter. Det er brukt 3,7 mill. kroner mer enn budsjett.

Dette skyldes i hovedsak tilleggsarbeider i Malmefjorden B6. Tilknytting av veg og gangveg til eksisterende felt og støttemurer, riving a eksisterende Gapahuk. Det er også brukt midler til opparbeiding av ny plass for gapahuk til Malmefjorden barnehage og lekeplass. I tillegg kommer overvannskanal for overvannshåndtering på overside av feltet. Flere overvannskummer enn prosjektert.

Flytting av høyspent ut i fra veglegeme. Eksisterende høyspent kom i konflikt med bygging av ny regulert veg.

Refusjon fra kabeletater er ikke komet som fratrekk her enda så dette vil få en positiv effekt på resultatet Minske overforbruket

Tall i hele tusen

Oppdekkng invesering 2020 - talloppsett

Oppdekkng invesering 2020 - talloppsett
Regnskap 2020 Revidert budsjett 2020 Oppr. Budsjett 2020 Avvik
1 Investeringer i varige driftsmidler 179 239 176 352 230 180 2 887
2 Tilskudd til andres investeringer 1 389 0 0 1 389
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 9 972 10 350 3 000 -378
4 Utlån av egne midler 0 0 0 0
5 Avdrag på lån 0 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 190 600 186 702 233 180 3 898
7 Kompensasjon for merverdiavgift 24 146 25 786 34 456 -1 640
8 Tilskudd fra andre 54 240 25 148 19 550 29 092
9 Salg av varige driftsmidler 71 703 61 700 59 700 10 003
10 Salg av finansielle anleggsmidler 401 0 0 401
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 7 289 7 300 0 -11
13 Bruk av lån 21 515 59 214 107 974 -37 699
14 Sum investeringsinntekter 179 294 179 148 221 680 146
15 Videreutlån 13 345 10 000 0 3 345
16 Bruk av lån til videreutlån 13 345 10 000 0 3 345
17 Avdrag på lån til videreutlån 4 805 5 000 5 000 -195
18 Mottatte avdrag på videreutlån 7 514 5 000 5 000 2 514
19 Netto utgifter videreutlån 2 709 0 0 2 709
20 Overføring fra drift 4 589 1 000 0 3 589
-2 968 -532 0 -2 436
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 6 975 7 086 11 500 -111
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 8 597 7 554 11 500 1 043
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0 0

Avviksforklaring investeringsinntekter

Salg av tomter:

Samlet inntekt for næringstomter ble i 2020 på 69,6 mill. kr. En tomt alene utgjorde 48,4 mill. Det ble ellers solgt flere industritomter i Varhol Industriområde og i Indre Eide Industriområde. Budsjettet var på 51,7 mill. kroner. Årsaken til merinntekt er at flere tomter ble klar for salg og solgt helt på slutten av året. Merinntekten har redusert bruk av lån i 2020.

Tilskudd fra andre:

Kommunen mottok 14,4 mill. kroner i tilskudd fra andre. Dette er 2,8 mill. kroner mindre enn budsjettert. Det skyldes endelige utregninger og beregning av tilskudd. bl.a. på Mikalmarka.

Fra private er bokført et tilskudd på 38,3 mill. kroner mot budsjettert 0,5 mill. kroner. Dette skyldes overtakelse av infrastuktur på Lauvåsen boligfelt. Dette ble vederlagsfritt overført kommunen i desember 2020, men må bokføres i regnskapet. Denne inntektsposten motsvares av tilsvarende investeringsutgift og går i null. Denne saken er omtalt under noter et annet sted i årsrapporten.

Bruk av lån:

Det ble budsjettert med bruk lån på 59,7 mill. kroner. Økt salg av tomter, andre inntekter og reduserte utgifter medførte en redusert inntektsføring på 37,7 mill. kroner i 2020. Dette er hensyntatt ved opptak av nytt lån nå i 2021.

Kjøp av aksjer og andeler

Regnskapsført beløp er omtrent på budsjett. Dette gjelder KLP egenkapitalinnskudd med 2,7 mill. kroner og omgjøring av langsiktig fordring mot Eiendomsselskapet Norlund AS til ny aksjekapital med 7,3 mill. kroner.

Overføring drift:

Det er overført 4,6 mill. kroner fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Det er 3,6 mill. mer enn budsjettert. Avviket skyldes bruk av fond til utbygging parkeringsplass Trollkirka. Beløpet stod på bundet driftsfond og skal overføres til investeringregnskapet for å inntektsføres der.

Lån til videreutlån - Husbanken

Lån til videreutlån er overskredet med 3,3 mill. kroner. Dette er Startlån. Avviket er dekket inn ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år.