Disposisjonsfond, bundne fond og ubundne investeringsfond.

Disposisjonsfond

Hustadvika kommune hadde 58,3 mill. kroner i disposisjonsfond per 31.12.2019. Det er helt nødvendig å bygge opp et fond for å sikre kommunens økonomiske handlingsfrihet. Dette er en nødvendig buffer for å kunne møte endringer i rammevilkår, renter og uforutsette utgifter. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Hustadvika kommune har et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene. I økonomiplanen for 2020 - 2023 vedtok kommunestyret å bygge opp et disposisjonsfond på 5 % (av brutto driftsinntekter) og en stabil netto resultatgrad på 1,75 %. Disposisjonsfondet per 31.12.2020 utgjør nå 39 mill. kroner. Bruk av fond utgjør 19,4 mill. kroner i 2020. I prosent av driftsinntektene utgjør dette 3,7 %.

Kommunestyrets målsetting om et disposisjonsfond på 5 % er ikke nådd. Fondet utgjør per 31.12.2020 3,25 % av driftsinntektene.


Utvikling av disposisjonsfondet I prosent av brutto driftsinntekter

Prosent av driftsinntekter

Vi ser av grafen over at Hustadvika har en betydelig mindre beløp på disposisjonsfond i forhold til driftsinntektene sammnelignet med KOSTRA-gruppe, landet og Møre og Romsdal.

Andre fond

Bundne driftsfond utgjør 28,1 mill. kroner per 31.12.2020. Dette er en økning på 0,6 mill. kroner fra 1,1.2020. Bundne driftsfond er fond der midlene er bundet i henhold til lov, forskrift, statlig direktiv og avtaler.

Bundne investeringsfond utgjør 14,8 mill. kroner per 31.12.2020. Det er en økning på 3 mill. kroner fra 1.1.2020.

Ubundne investeringsfond utgjør 111,3 mill. kroner ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 7,0 mill. kroner i 2020. Reduksjonen skyldes utgifter til egenkapitalinnnskudd i KLP i 2020 og annen bruk.

Selvkostfondene har samlet økt med 0,4 mill. kroner i 2020. Samlet utgjør disse fondene 2 mill. kroner per 31.12.2020. På slam har kommunen dratt med seg et fremførbart underskudd. Dette er økt med 1,1 mill. kroner i 2020 og utgjør nå 1,9 mill. kroner. I note til regnskapet finnes flere detaljer.