Finans

Tall i hele tusen

Likviditet

Likviditet
1. januar 30. april 31. august 31. desember Endring 2020
Kontanter 140 468 188 250 263 130 223 493 83 025
Obligasjoner 80 498 79 796 81 791 84 443 3 945
Aksjer 35 626 34 421 32 995 30 911 -4 715
Sum 256 592 302 467 377 916 338 847 82 255
Andel likviditet i prosent

Fordeling likviditet 31. desember

Tall i hele tusen

Plassering likviditet 2020

Plassering likviditet 2020
Beløp 30.4 Beløp 31.8 Beløp 31.12
Sparbebank 1 Nordvest 181 196 157 501 116 737
DnB 4 690 3 790 4 155
Romsdalsbanken 767 795 1 332
Sparbanken Møre 187 187 0
Danske Bank 356 0 0
Sparebank 1 SMN 858 857 856
Pareto 56 132 50 000 110 147
C Worldwide 58 268 0 0
Odin 0 50 000 105 619
Sum 302 454 263 130 338 846

Plassering likviditet 31. desember 2020

Tall i hele tusen

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1
Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad Målsetning
31.des 482 884 161 575 2,99 2
31.aug 490 519 162 464 3,02 2
30.apr 409 710 178 919 2,29 2
01.jan 414 491 171 365 2,42 2
Hustadvika kommune har ved utgangen av 2020 en likviditetsgrad 1 på 2,99 detter er ca. 50% høyere målsetning på 2,00. Kommunen har en trygg likviditet.
Tall i hele tusen

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2
Likvide midler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad Målsetning
31.des 338 846 161 575 2,10 1
31.aug 263 130 162 464 1,62 1
30.apr 302 452 178 919 1,69 1
01.jan 256592 171365 1,50 1
Hustadvika kommune har ved utgangen av 2020 en likviditetsgrad 2 på 2,10. Dette er over dobbelt så mye som målsetningen på 1,00. Kommunen har en trygg likviditet.

Oversikt lån

Oversikt lån
Beløp 31.12 Innfrielse Rente Type Avdrag Refinansieres i 2021
Investeringslån
Kommunalbanken 2001.0367 -11 935 22.02.2027 0,96 % Flytende Ja, Halvårlig Nei
Kommunalbanken 2008.0551 -37 535 24.09.2025 2,41 % Fast Ja, Halvårlig Nei
Kommunalbanken 2017.0466 -136 000 17.03.2021 0,69 % Flytende Nei Ja
Kommunalbanken 2018.0369 -211 000 20.09.2023 0,64 % Flytende Nei Nei
Kommunalbanken 2018.0098 -54 000 16.03.2022 0,66 % Flytende Nei Nei
Kommunalbanken 2019.0145 -56 100 20.03.2024 0,79 % Flytende Nei Nei
Danske Bank 2019.2022 -299 000 16.03.2022 0,49 % Flytende Nei Nei
Danske Bank NO0010877202 -197 000 18.03.2025 1,87 % Fast Nei Nei
DnB NO0010877145 -197 000 18.03.2025 1,09 % Flytende Nei Nei
Husbanken 14 629378 2 -555 01.10.2030 0,80 % Flytende Ja, kvartalsvis Nei
Husbanken 14 606814 3 -230 01.06.2028 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 625488 3 -280 01.01.2028 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 637489 7 -1 320 01.10.2046 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Sum investeringslån -1 201 955 27.08.2023 0,95 %
Formidlingslån
Husbanken 14 623894 4 - Etabl. -477 01.06.2024 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 626260 5 - Etabl. -818 01.04.2025 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 628025 0 - Etabl. -340 01.06.2029 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 629000 2 - Etabl. -1 520 01.06.2030 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 629862 5 - Etabl. -2 940 01.06.2031 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 630732 7 - Etabl. -2 300 01.04.2032 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 632657 4 - Etabl. -2 900 01.07.2035 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 633287 9 - Etabl. -3 100 01.06.2036 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 633854 6 - Etabl. -3 400 01.08.2037 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 635308 2 - Etabl. -6 235 01.05.2039 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 634506 1 - Etabl. -3 290 01.05.2038 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 636252 0 - Etabl. -6 571 01.11.2040 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 637120 8 - Etabl. -6 354 01.05.2041 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 637782 5 - Etabl. -4 410 01.05.2042 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 638303 9 - Etabl. -900 01.05.2043 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 638691 7 - Etabl. -4 751 01.04.2044 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 617929 - Etabl. -79 01.04.2021 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei, kan utløpe
Husbanken 14 623895 - Etabl. -527 01.05.2022 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 629001 - Etabl. -1 417 01.05.2027 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 629863 - Etabl. -1 615 01.05.2028 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 631995 - Etabl. -2 127 01.05.2031 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 633286 1 - Etabl. -1 278 01.11.2033 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 634505 1 - Etabl. -4 211 01.04.2035 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 635246 1 - Etabl. -4 454 01.05.2036 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 638271 3 - Etabl. -902 01.04.2040 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 639288 1 - Etabl. -10 000 01.08.2050 0,80 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Sum formidlingslån -76 916 18.07.2038 0,80 %
Sum Gjeld -1 278 871 13.07.2024 0,94 %
Hustadvika kommune har ved utgangen av 2020 kroner 1 278 871 000,- i lån. Dette er en økning på kroner 70 553 000,- fra 1. januar. Kommunen har en gjennomsnittsrente på 0,94% hvis du ser bort fra kommunens renteswaper.
Andel i prosent

Fordeling av rentetyper

Andel i prosent

Rentetyper korrigert for renteswapper

Andel lån i prosent

Lånekilder

Tall i hele tusen kroner

Lånekilder

Lånekilder
Beløp
Kommunalbanken 506 573
Danske Bank 496 000
DnB 197 000
Husbanken 79 301
Sum 1 278 874

Avkastning

Avkastning
31.12.2019 30.04.2020 31.08.2020 31.12.2020
C Worldwide (Carnegie) 56 492 405 58 267 586 57 265 826 0
Avkastning i år (kr) 1 775 181 2 773 421 3 827 972
Avkastning i år i % 3,14% 4,91% 6,78%
Endring fra forrige måned 2 305 745 137 501 -58 247 194
Odin 55 418 697
Avkastning i år (kr) 418 697
Avkastning i år i % 0,76%
Endring fra forrige måned 55 418 697
Pareto 59 670 632 56 133 696 57 520 212 60 003 914
Avkastning i år (kr) -3 536 936 -150 420 2 333 282
Avkastning i år i % -5,93% -0,26% 4,05%
Endring fra forrige måned 2 771 898 789 447 779 457
Sum 116 163 037 114 401 282 114 786 038 115 422 611
Total avkastning i år -1 761 755 2 623 001 6 579 951
Total avkastning i prosent -1,52% 2,34% 6,05%
Referanseindex OSEBX (Oslo børs) -16,78% -7,75% 4,56%
Referanseindex MSCI World 1,74% 4,06% 12,93%
Paretos referanseindex 0,73% 3,12% 6,59%
Hustadvika kommune fikk en avkastning på 6,1 millioner i 2020. Dette gir en økning på 6%
Tall i hele kroner

Avkastning i løpet av 2020

Andel i prosent

Fordeling fondsforvalter

Fordeling aktiva

Tall i hele millioner

Stresstest

Stresstest
Balanse % Beløp Endrings-parameter Beregnet tap
Gjeld 1 279 2 % 25,58
Renteswap (fastrente) 15,2 % -195 2 % -3,90
Gjeld med Fast rente 18,3 % -234 2 % -4,68
Kapital i VAR 22,7 % -290 2 % -5,80
Rentekompensasjon Husbanken 3,7 % -47 2 % -0,94
Utlån husbankmidler/startlån 6,0 % -77 2 % -1,54
Samlet utlån, innskudd, renteswap og komp. 65,9 % -843 -16,86
Netto renteeksponering 436 2 % 8,72
Bankinnskudd 65,9 % 223 2 % -4,45
Omløpsobligasjoner 25,0 % 84 2 % 1,69
Aksjer 9,1 % 31 30 % 9,27
Finansielle aktiva 100,0 % 338 6,51
Mulig tap vil utgjøre 15,23
Vi ser av stresstesten at en økning i rentenivå på 2% samtidig som en reduksjon i aksjemarkedet på 30% vil utgjøre 15,23 millioner i ekstra utgifter for Hustadvika kommune
Tall i hele tusen

Avvik finansreglement - Akrivafordeling

Avvik finansreglement - Akrivafordeling
Normal Maks Beløp Andel i% Kontroll
Renter 75 % 100 % 84 443 73,20 % OK
Aksjer 25 % 30 % 30 911 26,80 % OK
Sum 115 354 100,00 %
Hustadvika kommune holder seg under maksgrensen på 30% av akriv forvaltning i aksjer.

Avvik finansreglement - Renter

Avvik finansreglement - Renter
Normal Maks Faktisk Kontroll
Rentebinding 1 år 5 år 0,6 OK
Kredittdurasjon 7 år 2,5 OK
Hustadvika kommune har en gjennomsnittlig kortere renebinding enn hva som er tillatt i reglementet.
Tall i hele tusen

Avvik finansreglement - Kredittrisiko

Avvik finansreglement - Kredittrisiko
Maks Beløp % Kontroll
AAA til BBB- 100 % 67 000 58,08 % OK
BB-CCC 20 % 17 445 15,12 % OK
Sum 84 445 73,21 %
Hustadvika kommune har lavere risiko enn hva som er tillatt i finansreglementet.
Tall i hele tusen

Avvik finansreglement - Aktiv forvaltning i forhold til investeringsfond

Avvik finansreglement - Aktiv forvaltning i forhold til investeringsfond
Beløp
Beløp på aktiv forvaltning 115 354
Beløp på ubundne investeringsfond 104 318
Kontroll 11 036
Hustadvika kommune har mer penger plassert i aktiv forvaltning enn hva som er tillatt i finansreglementet. Det er ikke tillatt å plassere mer midler enn hva kommunen har i ubunde investeringfond. Det er pr 31.12.2020 plassert ca. 11 millioner mer i aktiv forvaltning enn hva som er tillatt.
Grunnen til dette er at kommunen brukte en del ubundne investeringfond i forbindelse med årsavslutningen og høy avkastning de siste måndene av året.