Avviksforklaring 2020 - Driftsregnskapet

Rammeområde Regnskap 2020 Rev. Budsjett 2020 Avvik i kroner
Politisk styring 6 819 5 922 897
Kommunedirektør 38 270 41 514 -3 244
Samfunnsutvikling 32 694 31 157 1 537
Familiens hus 76 570 78 299 -1 729
Oppvekst felles 108 236 104 098 4 138
Kommunale barnehager 56 684 56 047 637
Skoler 178 026 176 877 1 149
Helse og velferd - felles 30 811 31 236 -425
Forebygging, helse og rehabilitering 30 302 26 769 3 533
Hjemmebaserte tjenester 47 425 47 937 -512
Institusjoner og omsorgsleiligeter 114 735 115 941 -1 206
Bofelleskap 101 194 100 797 397
NAV 14 457 15 651 -1 194
Kommunalteknikk -5 151 -5 062 -89
Bygg og eiendom 35 982 33 724 2 258
Plan og byggesak 4 648 4 475 173
Brann og beredskap 11 297 8 235 3 062
Landbruk og miljø 2 267 3 264 -997
Fellesutgifter pensjon -18 309 -25 000 6 691
Sum 866 957 851 881 15 076
Rammeområdene har brukt 15 mill. mer enn budsjettet i 2020. 9,3 mill. av disse skyldes endring i regnskapsprinsipp som ga ekstra måned med variable lønnsutgifter. Dette er i sin helhet ført på rammeområdet Fellesutgifter pensjon.

Avviksforklaring Rammeområdene - 2020

Politisk styring:

Brukt mer enn budsjettert i 2020, en del på grunn av etterlønn og at møtegodtgjørelse fra 2019 er utbetalt i 2020. Ellers skyldes merforbruket antall møter i utvalgene og nivået på honorarene.

Kommunedirektør:

Rammeområdet har et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner. Ca. en mill. kroner skyldes en ulønnet permisjon høsten 2020 og lavere utgifter i forbindelse med en konkret sak på ansvar eiendomsskatt. Reise - og kursutgifter i 2020 har vært lave.

Det har vært ekstra utgifter til overtid som følge av arbeid med kommunesammenslåingen.

Samfunnsutvikling:

Merforbruket på 1,6 mill. kroner skyldes merforbruk på IKT. Alle andre poster under Samfunnsutvikling hadde mindreforbruk i 2020. Kultur var omtrent i balanse.

Det er gitt overtidslønn på IKT på 84 tusen kroner i 2020. Skyldes bl.a. streaming av politiske møter, vedlikehold av servere og IKT vakter

Familiens hus:

Mindreforbruk på 1,7 mill. kroner i Familiens Hus skyldes mindreforbruk i barnevernstjenesten, samt sykefravær ved helsestasjonen og ressurs flyttet i forbindelse med koronasituasjonen.

Overtidsbruk skyldes nytt tiltak på ressurskrevende bruker som det var særdeles krevende å bemanne opp sommer / høst 2020.

Oppvekst felles:

Rammeområdet hadde samlet et merforbruk på 4,1 mill. kroner.

Felles utgifter hadde et merforbruk på 4,7 mill. kroner. 1,3 million kroner av dette skyldes tilskudd til private barnehager, 1 million mer enn budsjettert til skolesamarbeid med Aukra, og 1 million kroner mer enn budsjettert til Tøndergård skole. Det er også merforbruk på MOT og etter/videreutdannning av lærere. Det som trekker i positiv retning er at kommunen kjøper færre skole og barnehageplasser fra andre kommuner enn budsjettert.

Kulturskolen har merforbruk på 246 tusen. Mye av dette skyldes Covid 19 og manglende inntekter.

Leirskolen har en pluss på over 400 tusen. Skolen har hatt store ekstrautgifter som følge av pandemien men har greid å opprettholde aktiviteten ved bl.a. å flytte tidspunkt for leirskoleopphold. De ansatte har vært fleksible og enheten mottok direkte støtte fra staten på 2 mill. kroner.

Kommunale barnehager:

Overforbruket på 0,6 mill. kroner på de kommunale barnehagene skyldes merforbruk på tre barnehager. De øvrige leverte mindreforbruk eller var i balanse. Barn med store vedtak har slått ut på forbruket. Det har vært mye sykmeldinger i barnehagene i 2020.

Overtid i barnehagene blir stort sett kun gitt ved personalmøte, SU møte, foreldremøte og når barn ikke blir hentet til rett tid.

Pandemien har medført både økte ressurser til bl.a. vikarer og reduserte utgifter bl.a. den perioden barnehagene var stengt. Hjelp mellom avdelingene har vært problematisk dette året.

Skoler:

Skolene hadde et merforbruk på 1,1 mill. kroner i 2020. Dette utgjør under 1 % av tildelt budsjett. Mer- og mindreforbruk varierer mellom de ulike skolene. Kommunedirektøren har satt i verk arbeid for å se på fordelingen av budsjettet på den enkelte skole i 2021.

Helse og velferd felles:

Helse og velferd har samlet et mindreforbruk på over 400 tusen kroner. storparten skyldes mindreforbruk på forvaltningskontoret.

Helse og velferd (enheten) har et merforbruk som skyldes Covid 19. Blant annet innkjøp av smittevernsutstyr.

Forvaltningskontoret har et betydelig mindreforbruk som skyldes vakanse i stilling da en ansatt gikk av med pensjon, i tillegg til langtidssykdom hos en annen. Kontoret har hatt store utfordringer i 2020 bemanning som følge av dette. Det har ikke vært brukt nevneverdige overtid, samt en minimalt bruk av vikarer.

Tilskudd Aspekt har hatt en økning utover budsjettet. Dette skyldes flere forhold, men Aspekt Hustadvika fikk bl.a. to nye VTA plasser som medførte en høyere kommunal egenandel.

Forebygging, helse og rehabilitering:

Dette rammeområdet har 3,5 mill. kroner i merforbruk i 2021.

Legevaktsamarbeidet har dette året blitt utvidet. Intensjonene var at det skulle bli noe billigere for Hustadvika kommune. Situasjonen synes å være motsatt. Kommunedirektøren vil ta dette opp i samarbeidet med vertskommunen.

Dette rammeområdet er et av områdene som får merkostnader grunnet pandemien, slik som økt kommuneoverlege, testteam, og etter hvert vaksineringsteam mm. En betydelig andel av merforbruket skriver seg fra dette.

Området har også en ukjent faktor ved ordningen om gjesteinnbyggeroppgjør. Dvs at kommunen må betale basistilskuddet for innbyggere som har fastlege i annen kommune. Basistilskuddet er organisert av Helfo, og årets oppgjør var på kroner 1 087 000. Budsjettet for 2020 vart satt til 700 000.avviket her var altså på 387 tusen kroner. Kommunesammenslåing er noe av årsaken til at avviket ble så stort. Her arbeider en med å bedre rutinen for budsjettering.

Hjemmebaserte tjenester:

Rammeområdet hadde et mindreforbruk på 500 tusen i 2020.

Årsaken til mindreforbruk er at det er arbeidsmengden som bestemmer antall ruter i hjemmesykepleien. Dette kan vi gjøre på grunn av at vi har så mange vakanser grunnet mammaperm og graviditet. (9 sykepleiere) Vi har et visst antall ruter i hjemmetjenesten, men ved mindre arbeidsmengder reduseres dette med 1-2 ruter midt i uken. Hjemmesykepleien: bruk av vikarer grunnet mange ledige vikariat og overtid grunnet Korona og mange ledige stillinger.

Institusjoner og omsorgsleiligheter:

Rammeområdet har et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner.

Rammeområdet har et forbruk på 99% som vil si at det er et tilfredsstillende resultat. Noen enheter har en mindreforbruk som skyldes blant annet bruk av lærlinger, mindre vikar innleie, dagtilbud var stengt grunnet pandemien første halvår 2020, høyere sykelønnsrefusjoner mm. De enhetene som har rapportert om merforbruk har nok med stor sannsynlighet gått med et mindreforbruk hadde det ikke vært for pandemien. Totalt sett har rammeområdet blitt driftet godt innenfor tildelt ramme.

Institusjonene rapporterer om store merkostnader i forbindelse med Korona pandemien. Ekstra innleie av personal i 4 måneder fordi det ble stengt mellom alle avdelinger og ekstra renholdspersonale i 4 måneder. Ekstra innkjøp av desinfeksjonsmidler fra mars tom desember.

Vikarer / overtidsbruk: Mye ekstrainnleie av vikarer og ekstra personell og mye overtidsbruk i 2020 pga. sykemeldinger og corona.

Bofellesskap:

Merforbruket utgjør 397 tusen i 2020. Det er nesten blink i forhold til tildelt ramme.

Noen områder går med merforbruk og andre med et mindreforbruk. Noen rapporterer om en meget god utvikling med tanke på overtidsbruk sammenlignet med 2019.

Mikalmarka har hatt flere nye brukere, der noen brukere har krevd ekstra i etableringsfasen.

NAV:

Rammeområdet har et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. Det har vært merforbruk på noen prosjekter, men på økonomisk sosial hjelp er mindreforbruket betydelig. Noe av årsaken er inntektsførte prosjektmidler.

Kommunalteknikk:

Rammeområdet har 89 tusen kroner i merinntekt. Det er altså et resultat omtrent på ramme.

 • Gatelys: Det er brukt 136 000 kroner mindre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak billigere strømutgifter
 • Vei: Det er brukt 778 000 kroner mindre enn budsjettert. Dette skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Lavere brøyteutgifter enn budsjettert på grunn av en mild og snøfattig vinter. Mindre kjøp av tjenester i fra eksterne
 • Vann: Det er netto brukt 1,1 mill. kroner mer enn budsjettert på vann i 2020. Dette skyldes mindre inntekter på vann i 2020
 • Avløp: På avløp så er det et mindreforbruk på 862 000 kroner. Dette skyldes i all hovedsak mindre bruk av eksterne. Mindre kjøp av tjenester
 • Renovasjon: Her er det et merforbruk på kroner 326 000,-. Dette er på grunn av større utgifter fra kjøp fra kommunale selskap ( RIR ). Det kom til en tilleggsfaktura på ca 500 000 begrunnet økning av antall abonnenter forbindelse med kommunesammenslåingen
 • Slam: Her er det et mindreforbruk på 214 000. Dette skyldes i all hovedsak at vi har brukt mindre på kjøp av tjenester til vedlikehold enn det som var budsjettert
 • Tilsyn etter forurensingsloven: Vi er inne i en prosess med ansettelser for å utføre tilsyn. Det er ikke utført tilsyn i 2020
Bygg og eiendom:

Merforbruket på dette rammeområdet var på 2,3 mil. kroner i 2020. Det utgjør 7 % av budsjettet.

 • Det er brukt 950 000,- ekstra i forbindelse med Covid 19, hovedsakelig på rengjøring og rengjøringsmateriell, leie av Koronastajon osv.
 • Forsikringer er underbudsjettert med 240’. Det er en faktor som er vanskelig å påvirke med mindre man avhender noe bygningsmasse
 • Gjennomgående er det ikke budsjettert med rengjøringsmateriell på de ulike ansvarene. Merforbruk av materiell knyttet til Korona er betydelig
 • Økning av leiekostnad Nordlund på 400 tusen kroner var ikke budsjettert
 • Vedlikeholdet i 2020 er betydelig redusert Kun tatt det som er mest prekært for at bygningsmassen og driften skal være forsvarlig
 • Stor drahjelp i eksepsjonelt billig strøm – den kan vi ikke påregne i fortsettelsen
 • Det har vært en del vikarbruk i renholdstjenesten. Det som ikke er relatert til Korronasituasjonen, skyldes vikarbruk grunnet sykdom
 • Overtid knytter seg til lovpålagt bassengprøvetaking på lørdager.
Plan og byggesak:

I 2020 hadde rammeområdet et merforbruk på 173 tusen kroner. Det utgjør 4 % av budsjettet. En del områder gikk bedre enn budsjettert (eks. byggesak). Det som i vesentlig grad bidro til et overforbruk er følgende:

 • Avdelingen ble belastet med ca. 100 000 kr i konsulenttjenster for å drifte braArkiv (historisk arkiv). Det var ikke budsjettert med denne kostnaden
 • Plan hadde ca. 200 000 kr i lavere gebyrinntekter enn budsjetterte gebyrinntekter på 1 106 000 kr. Gebyrinntektene på plan varierer mye fra år til år. Gebyrene er også noe lave (lav dekningsgrad), og er derfor planlagt økt framover inntil vedtatte dekningsgrad på 0,7 / (70 %). Resterende 30 % skal dekkes gjennom selvkost
 • Oppmåling hadde 1,4 mill. kronmer lavere gebyrinntekter enn budsjettert. 2020 har vært et år med lav bemanning (over en kortere periode kun 1 ansatt - tidligere år ca. 3,5 ansatte). Dette har i noen grad medført til tap av gebyrinntekter
 • Om bruk av vikarer: Det er kun benyttet interne ressurser fra kommunalteknikk til opplæring av nyansatt ved oppmålingsavdelingen.
Brann og beredskap:

Overforbruket kommer av flere hendelser enn budsjettert for og noen ekstrautgifter i forbindelse med kommunesammenslåingen. Verneutstyr til COVID-19 måtte også kjøpes.

Landbruk og miljø:

Rammeområdet fikk et mindreforbruk på 997 tusen kroner i 2020. Dette skyldes:

 • Noe lavere lønnsutgifter pga endring i stilling på en ansatt. 200 tusen kroner til Landbruksplan ble ikke brukt da planen ble slått sammen med næringsplan som skal lages i 2021
 • Noe lavere utgifter til ettersøk vilt enn budsjettert. Lite snø våren 20 og høsten 20 gir mindre påkjørsler
 • Doble utbetalinger av erstatning (Langvatnet) til grunneiere da det ikke var utbetalt i 2019 gir underskudd på området.
Fellesutgifter pensjon:

Pensjonsutgifter: Pensjon ga kommunen 2,6 mill. kroner i mindreutgift i forhold til budsjett. Kommunen selv gjør anslag på disse utgiftene i budsjettet og endelige oppgaver fra KLP og SPK er tilgjengelige først tidlig inn i det nye året. Avviket anses for å være akseptabelt i forhold til budsjett.

Variabel lønn: I 2020 regnskapet er det bokført periodisert variabel lønn for desember 2020 med 9,3 mill. kroner. Dette har forverret netto driftsresultat tilsvarende. Dette har medført bokføring av variabel lønn i 13 perioder, mot normalt 12. Dette er en engangsutgift som slår ut på grunn av endring av prinsipp for bokføring. Dette beløpet ble også ført mot dette rammeområdet, med korrekt funksjon, men ikke fordelt ut på rammeområdene.

Tall i hele tusen
Bevilgning- Drift Regnskap 2020 Rev. Budsjett 2020 Avvik
1 Rammetilskudd 466 208 468 153 -1 945
2 Inntekts- og formueskatt 340 429 341 927 -1 498
3 Eiendomsskatt 58 851 58 956 -105
4 Andre generelle driftsinntekter 50 415 48 258 2 157
5 Sum generelle driftsinntekter 915 902 917 294 -1 392
6 Sum bevilgninger drift, netto 859 651 850 891 8 760
7 Avskrivninger 51 260 40 000 11 260
8 Sum netto driftsutgifter 910 910 890 891 20 019
9 Brutto driftsresultat 4 992 26 403 -21 411
10 Renteinntekter 3 380 1 500 1 880
11 Utbytter 65 0 65
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 6 544 3 000 3 544
13 Renteutgifter 20 121 25 969 -5 848
14 Avdrag på lån 42 673 42 510 163
15 Netto finansutgifter -52 806 -63 979 11 173
16 Motpost avskrivninger 51 260 40 000 11 260
17 Netto driftsresultat 3 446 2 424 1 022
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til investering -4 589 -1 000 -3 589
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -640 2 087 -2 727
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 19 352 9 042 10 310
21 Dekning av tidligere års merforbruk -17 569 -12 553 -5 016
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -3 446 -2 424 -1 022
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0

Avviksforklaring - Inntektsrammen

Rammetilskudd:

Det ble gjort betydelige endringer i rammetilskuddet gjennom året. Det kom ekstra midler fra staten i forbindelse med pandemien og det meste av dette kom gjennom rammetilskuddet fra staten. Samlet mottok kommunen 15,5 mill. kroner. Regnskapet viser en mindreinntekt på om lag 2 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes at utjevning skatteinntekter ble lavere en forventet. Kommunen mottok i tillegg ca. 1 mill. kroner ekstra i november 2020 fra Statsforvalteren som følge av pandemien.

Inntekts og formueskatt:

Skatteinntektene ble 1,5 mill. lavere enn budsjettert. Da pandemien kom reduserte kommunen forventet inntekt med 10 mill. kroner. Senere i året ble inntektene økt med 3 mill. kroner. Det er ikke mulig å treffe akkurat og pandemien gjorde det ekstra vanskelig å forutse endelig resultat på denne posten.

Eiendomsskatt:

Eiendomsskatt har en mindreinntekt på 106 tusen kroner. Avviket er ubetydelig. Skatteinntektene har en mindreinntekt på 1,5 mill. kroner. I revidert budsjett II ble budsjettet nedjustert med 10 mill. kroner som følge av forventet svikt i skatteinntektene. I revidert budsjett III økte kommunestyret rammen igjen med 3 mill. kroner. Skatteinngangen siste del av året ble noe mindre enn forutsatt. Årsaken til dette antas i stor grad å skyldes pandemien, som varte ved, ut året.

Ander generelle inntekter:

På posten øremerkede statstilskudd har kommunen i 2020 inntektsført 50,4 mill. kroner. Dette gir en merinntekt på 2,2 mill. kroner i forhold til budsjett. Kommunen mottok 4 mill. kroner fra Havbruksfondet i 2020. I tillegg ble det inntektsført 4 mill. kroner som skyldes merinntekt ressurskrevende brukere i 2019. Ressurskrevende brukere er inntektsført med 39,0 mill. kroner i 2020.

Avskrivinger:

Avskrivninger utgjør 51,3 mill. kroner. Hustadvika kommune avskriver anleggsmidler etter linær metode med en fast prosent hvert år, beregnet av anskaffelsesverdi. Avskrivninger starter året etter ferdigstillelse av et anlegg eller kjøp av driftsmiddel.

Renteinntekter:

Kommunen har bankavtale med Sparebanken 1 Nordvest. Renter på innstående midler er bestemt av denne avtalen. Avkastning i 2020 har vært på 3,4 mill. kroner. Det er 1,8 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette skyldes høyere innstående beløp enn forventet. I tillegg nevnes at kommunen i 2020 har plassert 50 mill. kroner i kortsiktige midler i henholdsvis Pareto Management og Odin Forvaltning. Dette gir noe bedre avkastning enn bankinnskudd.

Utbytte:

Kommunen har i 2020 ikke mottatt utbytte fra aksjer eller andeler.

Gevinst på finansielle omløpsmidler:

I 2020 viser posten 6,5 mill. kroner i avkastning. Opprinnelig var budsjettet på 4,5 mill. kroner. Kommunestyret vedtok først per 1. tertial å sette posten til null, og gikk per 2. tertial opp igjen til 3 mill. kroner. Merinntekt i forhold til budsjett utgjør altså 3,5 mill. kroner. Særlig de siste månedene i 2020 fikk kommunen god avkastning på sine midler.

I løpet av året har kommunen vært ute på anbud i forhold til plassering av midler og gjeldsforvaltning. Fra høsten 2020 er det nå Pareto Management og Odin forvaltning som leverer tjenester.

Hustadvika kommune har 115,6 mill. kroner til forvaltning hos Pareto Asset Management og Odin Forvaltning ved årsskiftet. I 2020 viser posten 6,5 mill. kroner i avkastning. Opprinnelig var budsjettet på 4,5 mill. kroner. Kommunestyret vedtok først per 1. tertial å sette posten til null, og gikk per 2. tertial opp igjen til 3 mill. kroner. Merinntekt i forhold til budsjett utgjør altså 3,5 mill. kroner. Særlig de siste månedene i 2020 fikk kommunen god avkastning på sine midler.

Renteutgifter og avdrag på lån:

Disse postene viser samlet en mindreutgift på 5,6 mill. kroner. Avdrag er omtrent akkurat på budsjett mens renteutgiftene viser en betydelig mindreutgift på 5,8 mill. kroner. Dette skyldes at rentenivået ble vedvarende lavt hele året. Kommunestyret reduserte budsjettet per 1. tertial med 5 mill. kroner, men på tross av dette oppnådde kommunen mindreutgift på denne posten. Kommunens låneavtaler er akseptable, og flere avtaler med høy rente er de siste årene nedbetalt. Avdrag på gjeld utgjør 42,7 mill. kroner i 2020. Dette er innenfor kravet om minsteavdrag etter kommunelovens bestemmelser. Renteutgiftene utgjør 20,1 mill. kroner i 2020. Renten har vært lave også gjennom hele 2020 og det er ikke forventet store endringer i 2021, men det er likevel tegn på at renten nå skal opp. Styringsrenten var ved årsskiftet 2020/2021 på 0,0 %. Renten har vært på dette nivået fra 20.05.2020.

Overføringer til investering:

Det er overført 4,6 mill. kroner fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Det er 3,6 mill. mer enn budsjettert. Avviket skyldes bruk av fond til utbygging parkeringsplass Trollkirka. Beløpet stod på budet driftsfond og skal overføres til investeringsfond for å inntektsføres der.

Netto avsetning til eller bruk av bundne fond:

Det er netto avsatt 640 tusen kroner til bundne fond. Bruk av fond gjelder i hovedsak parkeringsplass Trollkirka (Tilskudd fra KRD) og prosjekt Hustadvika rest 2 mill. kroner (revidert budsjett III). Avsetninger til fond gjelder ulike prosjekter i 2020 som ikke er brukt og en økning av selvkostfond på 468 tusen kroner.

Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond:

Hustadvika kommune hadde 58,3 mill. kroner i disposisjonsfond per 31.12.2019. Disposisjonsfondet per 31.12.2020 utgjør nå 39 mill. kroner. Bruk av fond utgjør 19,4 mill. kroner i 2020. I prosent av driftsinntektene utgjør dette 3,25 %.

Dekning av tidligere års merforbruk:

Regnskapet er belastet med dekning tidligere års merforbruk med 17,6 mill. kroner. Dette er 5,1 mill. kroner mer enn budsjettert. Budsjettert beløp utgjør merforbruk fra 2017 og 2018 på samlet 12,5 mill. kroner. Avviket på 5,1 mill. kroner utgjør merforbruk i regnskapet for 2019 på 5,1 mill. kroner. Endring i regelverket tilsier at alle underskudd fra tidligere år må dekkes inn i regnskapsåret så lang det er disposisjonsfond tilgjengelig i regnskapsavslutningen. Hustadvika kommune har disposisjonsfond tilgjengelig og inndekking er derfor ført. Hustadvika kommune har etter dette ikke merforbruk igjen å dekke per 31.12.2020.

Tall i hele kroner

Overtid

Overtid
2019 2020 Endring Endring i %
Administrasjon, samfunnsutvikling 806 853 369 807 -437 046 -162,50 %
Familiens hus 1 549 310 2 370 992 821 682 159,11 %
Oppvekst 3 055 693 2 100 025 -955 668 -93,82 %
Helse 4 088 957 3 904 039 -184 918 -13,57 %
Teknisk 1 447 680 1 676 271 228 591 47,37 %
SUM HUSTADVIKA 10 948 493 10 421 134 -527 359 -14,45 %

Kommentar overtid

Hustadvika kommune hadde lagt inn i budsjettet en innsparing på overtid på 2 millioner fra 2019 i 2020. i 2019 ble det brukt ca. 10,95 millioner på overtid. I 2020 ble det brukt 10,4 millioner. Dette er altås bruk litt over en halv million mindre på overtid i 2020 enn i 2019. Hustadvika kommune har også i 2020 gjort om på bokføring av variabel lønn. Variabel lønn (overtid inkl.) har vanligvis blitt bokført i januar året etterpå. For regnskapsåret 2020 er dette bokført i desember inneværende år. Det gjør av Hustadvika har 13 måneder med variabel lønn i 2020, mot normalt 12. For overtidutbetalingenen utgjør dette kr. 840 000,-. Hvis vi tar hensyn til dette så var innsparingen 1,37 millioner av de budsjetterte 2 millionene.

Vi ser at vi ikke når målet på å spare 2 millioner i 2020. Ved rapporteringen for 30. april og 31. august så det ut som vi skulle greie dette målet. Men på høsten ser det ut som det er brukt en del overtid og det ble bestemt at vi skulle føre 13 måneder med overtidskostnader og ikke 12. En god del av økningen på høsten skyldes oppstart av nye tiltak som kommunen ikke klarte å ha full bemanning på med en gang. Dette førte til en økt bruk av overtid.

Tall i hele tusen

Forventet innsparing

Forventet innsparing
Budsjettert innsparing Faktisk innsparing Avvik
Administrasjon, samfunnsutvikling 32 437 405
Familiens hus 471 -821 -1 292
Oppvekst 138 955 817
Helse 1 042 184 -858
Teknisk 317 -228 -545
Sum 2 000 527 -1 473
Tabellen over viser forventet innsparing og faktisk innsparing i bruk av overtid. Her ser vi at Adm. og samfunnsutvikling og oppvekst har klart innsparingene med god margin, mens de andre ikke har nådd målet. Familiens hus og teknisk har høyere bruk av overtid i 2020 enn hva de hadde i 2019.